Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

Stowarzyszenia i organizacje

FEDERACJA KLUBÓW SZARADZISTÓW

22FEDERACJA KLUBÓW SZARADZISTÓW

Stowarzyszenie działające w Toruniu od 1981 roku, do którego należy 25 klubów (2016).

Założyciele

Idea utworzenia ogólnopolskiej organizacji zrodziła się podczas spotkania szaradzistów na Zamku w Golubiu w 1979 roku. Zgromadzeni na Golubskiej Biesiadzie Szaradzistów autorzy zadań i przedstawiciele nielicznych wówczas klubów  postulowali utworzenie takiej organizacji. Zadanie powierzono prezesowi Toruńskiego Klubu Szaradzistów „Sfinks” – Jerzemu Marchewce, który oczekiwania tej grupy hobbistów spełnił w 1981 roku.

Założycielami FKS były 3 stowarzyszenia – Kluby Szaradzistów: grudziądzka „Enigma”, bydgoski „Orion” i toruński „Labirynt”. Ponadto do Federacji przystąpiło   17  klubów nie posiadających osobowości prawnej.

Na I Zjeździe FKS, który odbył się wraz z III Biesiadą Szaradzistów w Gorzowie Wielkopolskim wybrano Zarząd Główny, Prezydium ZG, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński. Prezesem został wybrany Jerzy Marchewka, wiceprezesem  Krzysztof Oleszczyk i sekretarzem Marian Chylewski. Od 1985 roku funkcję prezesa pełni nieprzerwanie Stanisław Bruszkowski.

Działania FKS

Federacja, zgodnie ze statutem może prowadzić inicjatywy własne, a także dla dobra wspólnego  wspierać inicjatywy klubów. Do dorobku własnego Federacji zalicza się publikacje, wśród nich  trzy dochodowe takie jak: „Rewia Krzyżówek” – 1983, „Krzyżówki z koniczynką” – 1985, „Krzyżówki z gołębiem”- 1987.

 Poczynając od  1985 roku zaczął ukazywać się redagowany przez redaktora „Rozrywki” Romana Nowoszewskiego  rocznik pt. „Szaradziarstwo”, łącznie ukazało się 9 roczników. Stanowi on doskonałe źródło do badania historii szaradziarstwa.  FKS wydawała też w latach 1983-1988  kwartalnik „Labirynt”,  redagowany kolejno przez Krzysztofa Oleszczyka, Andrzeja Chylewskiego i Stanisława Bruszkowskiego.

Z innych druków warto wymienić katalog „Ara i jej rebusy” , opracowanie: A, Rafińska, R. Nowoszewski, K. Oleszczyk z 1985 roku oraz wydaną metodą małej poligrafii niezwykle cenną „Bibliografię krzyżówki 1885-1985” w opracowaniu Romana Nowoszewskiego (1985) , a także „Trzy rebusy Kasty” opracowanie: R. Nowoszewski 1987 oraz  „Indeks kryptarytmów”.

Novum w działalności Federacji była wystawa rebusów Anny Rafińskiej, które wystawiono w: Toruniu, Wrocławiu, Grudziądzu, Bydgoszczy, Łodzi, Krakowie, Gorzowie Wielkopolskim i Skarżysku Kamiennej.

W 1985 przypadało 60-lecie jubileuszu krzyżówki polskiej. Z tej okazji pod patronatem Federacji odbyło się w  Klubie „Rubin” w Toruniu seminarium szaradziarskie. Z referatami wystąpili: Krzysztof Oleszczyk, Roman Nowoszewski, Marek Penszko, Jerzy Marchewka i Romuald Owczarek. Zamówiony przez Federację w Zarządzie Poczty Polskiej specjalny kasownik stosowano na Poczcie Głównej w Toruniu.

Zarząd Główny FKS, za aktywną działalność wyróżnia kluby  dyplomem Złotego, Srebrnego lub Brązowego Sfinksa. Kiedy sytuacja finansowa pozwalała na to , dołączano do dyplomu nagrodę pieniężną w kwocie 25 000 (Klub „Atena”),15 000 („Labirynt”) i 10 000 zł (Klub „Alfa”), wartość starego portfela. Natomiast działaczy i animatorów szaradziarstwa Zarząd Główny honoruje  medalem „Zasłużony szaradzista”.

Inicjatywy klubowe

Federacja wspiera merytorycznie organizację imprez ogólnopolskich takich jak: „Biesiada szaradzistów”, od 1998 roku „Biesiada z Rozrywką”,  Turnieje Kompozycji Krzyżówki oraz  Szaradziarskie  Mistrzostwa Polski. W latach 1983-1987  pojawiły się nowe projekty ogólnopolskich imprez szaradziarskich takich jak: Turniej poświęcony Tuwimowi tzw, „Tuwimiada” z klubu „Alfa” w Łodzi,  „Rebus 83”, „Rebus 85”,  „Labiryntu” oraz Rajd „Baszta 84” i „Baszta 85” „Enigmy. Odbyły się jeszcze  dwa rajdy „Pałuki 86” – Klub Domino, i „Rajd do Bram Bieszczad 87” – Klub „Przemek”. Klub „Ariada” zorganizował w 2007 roku ogólnopolską imprezę pn. „Triady Ariady”, które organizowane są  przez Klub „Edyp” jako „Edypiada”.  Toruński Klub Szaradzistów „Sfinks”  w latach 1997 -2007  organizował Ogólnopolski Turniej Szaradziarski „Krzyżówka Gigant” , a od 2008 roku cztery edycje imprezy „Maraton Szaradziarski”.

W 1984 „Labirynt” zorganizował pierwszy polsko-chorwacki „Międzynarodowy Maraton Krzyżówki”, do którego włączyli się w następnych latach Słowacy, Węgrzy i Czesi.

Szaradziarskie Mistrzostwa Polski

Zarząd Główny FKS w 1985 roku podjął decyzję, że począwszy od 1986 roku organizowane będą co dwa lata Szaradziarskie Mistrzostwa Polski. Inicjatywę poparła redakcja „Rozrywki”, która drukuje zadania eliminacyjne. Półfinały przeprowadzają kluby szaradzistów w całym kraju. Finał odbywa się w Warszawie.

Tytuł mistrza Polski w latach 1986-2016 zdobyli:

 • Marek Rutkowski (1986)
 • Mariusz Góralski (1988)
 • Michał Gargól (1990)
 • Michał Gargól (1992)
 • Michał Gargól (1994)
 • Michał Gargól (1996)
 • Michał Gargól (1998)
 • Marcin Zieliński (2000)
 • Norbert Stawik (2002)
 • Norbert Stawik (2004)
 • Jacek Wojaczyński (2006)
 • Jacek Wojaczyński (2008)
 • Jacek Wojaczyński (2010)
 • Marcin Zieliński (2012)
 • Leszek Rydz (2014)
 • ?             (2016)

Przyjęta forma rozgrywek polegająca na tym, że zadania eliminacyjne drukowane są w „Rozrywce” spotkała się z dużym zainteresowaniem szaradzistów. W każdej edycji startuje kilkaset osób.  Jest to największy i prestiżowy turniej szaradziarski.

Mecze, turnieje i mistrzostwa klubowe

Główną formą działalności klubów, będących podstawową jednostką organizacyjną FKS, są imprezy szaradziarskie: ogólnopolskie, regionalne, środowiskowe i wewnątrzklubowe.  Szczególnym zainteresowaniem cieszą się mistrzostwa miast, w których działają kluby. Prawie każdy klub co roku zaprasza szaradzistów z całego kraju do udziału w rozgrywkach. Takie  kluby jak krakowska „Agora” i Białostocka „Arara” organizują mistrzostwa już po raz trzydziesty  (2016).

Federacja poprzez kluby upowszechniała rozrywki umysłowe w szkołach różnego typu. W latach 1984-1987  wspólnie z redakcją „Sam na sam”  patronowała Turniejom Szkół  Średnich, które odbyły się w Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Gorlicach i Toruniu. Drugą edycję w latach  2 008 – 2010 zorganizowano w Toruniu, Brodnicy i Pyzdrach.

W dorobku klubów znajdują się także własne publikacje z krzyżówkami najczęściej niskonakładowe. Wyjątek stanowiły publikacje jednorazowe, dochodowe, drukowane w dużym nakładzie takie jak: trzy tytuły „Enigmy” ,jeden tytuł „Labiryntu” i dwa tytuły „Alfy” . Dochód przeznaczony był na cele społeczne. „Enigma” przekazała ponad 8 milionów złotych na odbudowę pomnika Żołnierza Polskiego w Grudziądzu,  „Alfa” 1 milion na konto budowy Szpitala-Pomnika Centrum Zdrowia Matki Polki i 200 tysięcy złotych na Fundusz Rozwoju Kultury, a „Labirynt” 100 tysięcy złotych na konto Odnowy Zabytków Torunia.

  Bibliografia

 1. Krzysztof Oleszczyk , Encyklopedia rozrywek umysłowych, Konstancin-Jeziorna  2007
 2. Anna Rafińska, Kronika Federacji Klubów Szaradzistów (1982-1994)
 3. Szaradziarstwo 1984 – 1992, FKS Toruń
 4. Sprawozdanie Zarządu Głównego FKS z kadencji 1981-1985, Toruń 1984
 5. Sprawozdanie Zarządu Głównego FKS z kadencji 1984-1987. Toruń 1987
 6. Jerzy Marchewka, Wspomnienia o początkach Federacji Klubów Szaradzistów, „Rozrywka”, Warszawa 2016

Fotogaleria

Publikacje z archiwum FKS

Międzynarodowy Maraton Krzyżówki

DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Dzienny Dom Pomocy Społecznej działa w Toruniu od 1988 roku. Siedziba mieści się przy ul. Rydygiera 30/32.

Historia

Podstawę prawną działalności DDPS stanowi decyzja Wojewody Toruńskiego z dnia 21 grudnia 1988 roku oraz Statut nadany przez Radę Miasta. Pierwsza siedziba tej placówki znajdowała się przy ul. Mickiewicza 21, a następnie przy ul. Gagarina 152.
W latach 1990-1993 na rzecz ludzi trzeciego wieku działały dwie filie zlokalizowane przy ul. Łyskowskiego 25 oraz Konstytucji 3 Maja 16.

W 2010 roku nastąpiły zmiany organizacyjne, w wyniku których powstała jedna placówka z siedzibą przy ul. Rydygiera 30/32 utrzymując nadal filię przy ul. Gagarina 152. Wraz z poprawą warunków bytowych wzrosła liczba miejsc przeznaczonych dla podopiecznych do 85. Daje to możliwość zapewnienia bogatej oferty programowej z uwzględnieniem jednostkowych potrzeb i oczekiwań dla zgłaszających się osób.

Od samego początku placówką kieruje Małgorzata Sienkiewicz. Zespół pracowników – to grupa 14 doświadczonych osób, w tym 4. terapeuci.

Wielokierunkowa aktywizacja seniorów.

W działalności programowej Domu wiele miejsca poświęca się nie tylko sprawom wyjścia z osamotnienia i pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego, ale również na poprawę kondycji psychofizycznej organizmu. Temu celowi służy, pod okiem terapeuty, odpowiednio dobrana i prowadzona gimnastyka oraz ćwiczenia na przyrządach rehabilitacyjnych. Ruch jest ważnym elementem usamodzielnienia się ludzi starych. Wzmacniają go gry i zabawy ruchowe. W powiązaniu z aktywnością fizyczną sprawdza się prowadzona działalność na rzecz aktywności rekreacyjnej. Są to: wycieczki, pikniki, spacery i żywy kontakt z przyrodą.

Działania programowe obejmują również sferę aktywności kulturalno-oświatowej. Seniorzy mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju wykładach, prelekcjach, wystawach, koncertach i spektaklach teatralnych. Z powodzeniem radzą sobie w małych formach teatralnych ćwicząc przy okazji pamięć.

DDPS daje szansę wykazania się seniorom w działalności społecznej. Istniejąca Rada Domu działa jako organ opiniodawczy i doradczy kierownika Domu w interesie wszystkich pensjonariuszy. Mają oni nie tylko sposobność do wyrażania swoich poglądów i opinii, ale również wpływ na organizację życia towarzyskiego i wypoczynku.
Jak ważna jest aktywność towarzyska, wiedza najlepiej ludzie osamotnieni. Część z nich należy do pensjonariuszy Domu. Z myślą o nich organizowane są obchody świąt, uroczystości imieninowe, zabawy karnawałowe jak również Regionalne Spotkania Pensjonariuszy Dziennych Domów Pomocy Społecznej.

Do spraw ważnych należy zaliczyć także integrację międzypokoleniową. Spotkania osób starszych z przedstawicielami młodego pokolenia przybierają różne formy, jak np: czytanie bajek przedszkolakom, wspólne zajęcia plastyczne, jasełka, warsztaty z dziećmi w świetlicy środowiskowej i inne.

Wiele radości osobom starszym dostarczają zajęcia terapeutyczne. Podczas tych zajęć podopieczni mogą wykazać się własnymi zdolnościami artystycznymi. Wykonują z różnych materiałów piękne cudeńka na kiermasze, bibeloty, bukiety, figurki ludzików oraz ozdobne pisanki wielkanocne. Osoby te, oprócz prezentacji swoich umiejętności zyskują na zachowaniu sprawności manualnej.

Realizacja tak bogatego programu Domu możliwa jest dzięki zaangażowaniu całego zespołu doświadczonych pracowników wraz z terapeutami.

Bibliografia
1. 25 lat Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Toruniu. Toruń 2014
2. www.ddps.torun.prv.pl

Galeria

STOWARZYSZENIE POLAKÓW POSZKODOWANYCH PRZEZ III RZESZĘ

nowe1STOWARZYSZENIE POLAKÓW POSZKODOWANYCH PRZEZ III RZESZĘ działa w Toruniu jak organizacja społeczna od 1989 roku w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym 2.
Historia
Pierwsze zebranie organizacyjne odbyło się 20 grudnia 1989 roku w Toruniu. Stowarzyszenie obejmowało swym zasięgiem teren ówczesnego województwa toruńskiego. Pierwszą siedzibą Zarządu Wojewódzkiego był pokój przy ul. Kopernika 12. Zainteresowanie działalnością Stowarzyszenia wśród mieszkańców województwa było bardzo duże.
Liczba osób represjonowanych, ubiegających się o odszkodowania wynosiła około 20 tysięcy, w tym dzieci ponad 7000. Najliczniejszą grupę stanowili robotnicy deportowani pociągami towarowymi do niewolniczej pracy w rolnictwie i fabrykach niemieckich, podobnie było na terenie Polski. Niewolnicy polscy oznakowani byli literą ”P”. Towarzyszyła temu dyskryminacja, poniżanie godności ludzkiej, nieustanny stres, głód i ciężka praca.
Stowarzyszenie w pierwszych latach działalności zajmowało się gromadzeniem i weryfikacją dokumentów dotyczących eksploatacji fizycznej, ekonomicznej i moralnej członków. Posłużyły one później do uzyskania rekompensaty z tytułu prześladowań hitlerowskich. weryfikacja. Zorganizowano wiele spotkań z poszkodowanymi, organizacjami społecznymi, organami administracji państwowej i mediami.
Zachowanie pamięci o represjach
Na apel Zarządu Terenowego Stowarzyszenia powołany został Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru. Zebrane środki pozwoliły na wykonanie sztandaru oraz odlanie w grudziądzkiej „Warmie” Tablicy Pamiątkowej. Ceremoniał nadania sztandaru oraz poświęcenie Tablicy umieszczonej w nawie głównej kościoła garnizonowego p.w. Św. Katarzyny w Toruniu odbył się dnia 21 września 1996 roku. Podobna Tablica Pamięci o represjach hitlerowskich zamontowana została w kościele p.w. Św. Krzyża w Grudziądzu w 2006 roku.
Taki sam charakter, mający na celu upowszechnianie wiedzy o czasach zniewolenia i zbrodniach wojennych, ma publikacja Mieczysława Tężyckiego pt. „ Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę w Toruniu, Kronika wydarzeń 1988- 2004”. Książka ukazała się w Wydawnictwie Adama Marszałka w 2004 roku. Drugie wydanie w 2011 roku.
W 2007 roku Stowarzyszenie wspólnie z Muzeum Okręgowym w Toruniu zaprezentowało wystawę Fundacji „Polsko-Niemiecko Pojednanie”. Wystawa „Zachować pamięć” była również eksponowana w Muzeum ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.
W 2009 roku Stowarzyszenie uhonorowane zostało za swoją aktywną działalność przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis.
Z widocznych na zewnątrz symboli działania Stowarzyszenia jest także nazwa ronda w Toruniu. Znajduje się ono na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Szosy Bydgoskiej. W 2013 roku otrzymało ono nazwę: „Poszkodowanych Polaków przez Rzeszę niemiecką”.
Prezesi Zarządu Stowarzyszenia:
Teodor Szałek 1989-1993
Brunon Daniszewski 1993-1995
Mieczysław Tężycki 1995-2013
Anna Kretschmann od 2014.
Bibliografia
1. M. Tężycki, Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę w Toruniu. Kronika wydarzeń 1988-2004, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2004

2. M. Tężycki, Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę. Oddział Terenowy w Toruniu 1989-2010, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011

Fotogaleria

fot. M. Litwin

TORUŃSKIE TOWARZYSTWO TRADYCJI MORSKICH

1TORUŃSKIE TOWARZYSTWO TRADYCJI MORSKICH działa w Toruniu od 1995 roku.

Toruńskie Towarzystwo Tradycji Morskich jest stowarzyszeniem społeczno-kulturalnym, zrzesza żeglarzy, zajmuje się historią i kulturą żeglarską oraz związkami Torunia z morzem i żeglarstwem. Powołane zostało do życia 10 października 1995 roku w 75 rocznicę Zaślubin z Morzem przez grupę żeglarzy zafascynowanych udziałem Torunia w tworzeniu Polski Morskiej i znaczeniem tych wydarzeń dla rozwoju miasta. (Port Morski i własna flota, Hanza, rzemiosło, handel, sztuka, architektura, szkolnictwo morskie, wielokulturowość).

Osobowość prawną stowarzyszenie uzyskało poprzez wpis do Rejestru Sądu Wojewódzkiego w roku 1995 i zarejestrowane w KRS pod nr 0000054666. Adres – TTTM; email:poczta@tttm.eu, email:bojrep@tlen.pl

Celem statutowym TTTM jest upowszechnianie wiedzy o żeglarstwie i jego kulturze, o tradycjach morskich ze szczególnym uwzględnieniem tradycji Torunia i Pomorza, wychowanie morskie młodzieży, oraz wpływ tych tradycji na niezwykły rozwój miasta. Cele te realizowane są nieodpłatnie przez wolontariuszy, np. instruktorzy prowadzący kursy żeglarskie nie otrzymują za to wynagrodzenia. TTTM nigdy nie zatrudniał żadnej osoby.

Działania

Wśród wielu działań za ważne uznajemy uruchomienie w 1995 roku regat Toruń- Bydgoszcz. Na czele Komitetu Organizacyjnego stało dwóch współprzewodniczących: Ryszard Ciężki z Bydgoskiego Okręgu Związku Żeglarskiego i Benedykt Bohdan Grabowski z TTTM. W regatach uczestniczyło ponad 100 Jachtów. W tymże roku po raz pierwszy w historii, Krajowy Sejmik Polskich Żeglarzy wybrał przedstawicieli województwa toruńskiego do władz statutowych PZŻ, z woj. toruńskiego są to: Benedykt Bohdan Grabowski i Tadeusz Raczkowski z TTTM.

Przy współpracy z Radiem” Gra” emitowany był cykliczny program Spotkania z żeglarstwem. Natomiast w Telewizji Spółdzielczej Toruń, TTTM prezentował autorski program pt. Z wiatrem w żaglach.

W szkołach prowadzimy spotkania popularyzujące tradycje morskie Torunia. Prezentujemy żeglarstwo jako skuteczną metodę kształcenia w człowieku społecznie pożądanych cech osobowości . Powstają Szkolne Koła Żeglarskie, a Liceum Akademickie jako pierwsze w kraju powołało Klub Przyjaciół Daru Pomorza (w roku 2014 mija 85 lat od zakupu Daru Pomorza ze składek społeczeństwa woj. pomorskiego, którego stolicą był Toruń).

W 90 rocznicę rozpoczęcia wojskowego szkolnictwa morskiego w Toruniu zorganizowaliśmy Ogólnopolski Konkurs Modeli Okrętów Marynarki Wojennej w Hotelu „ Bulwar” 7¬- w byłej siedzibie Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej.
Powodzeniem cieszą się organizowane co roku kursy na patent żeglarza, sternika i jachtowego sternika morskiego. Przynajmniej dwa razy w roku organizowane są rejsy na Jezioraku i Dużych Mazurach (w każdym uczestniczy ponad 100 osób). Oprócz tego na uwagę zasługuje organizacja obozów żeglarskich, rejsy morskie i śródlądowe, w tym rejs Wisłą od kilometra 0 do morza i rejs z Torunia do Szczecina i Kołobrzegu W 85 rocznicę zakupu Daru Pomorza zainicjowaliśmy Ogólnopolski Rejs z Torunia na „Dar Pomorza” – kontynuowany w kolejne rocznice podniesienia Polskiej Bandery na Darze.
Środki własne posłużyły do zakupu trzech jachtów kabinowych i na ” gruzach” sześciu przystani wybudowaliśmy jedyny do 2014 roku pomost żeglarski w mieście. W roku 2014 zarejestrowaliśmy w Sądzie działalność gospodarczą. Dochód będzie przeznaczany na realizację celów statutowych.

Współpracujemy z licznymi instytucjami i organizacjami: m.in. Akademią Morską, Akademią Marynarki Wojennej, Ligą Morską i Rzeczną, Harcerstwem, Narodowym Muzeum Morskim, Muzeum Marynarki Wojennej i Towarzystwem Przyjaciół Daru Pomorza. Jednak najważniejszą jest współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową Rubinkowo, w której realizujemy całą, bogatą działalność klubową. Jesteśmy też sekcją żeglarską Spółdzielczego Klubu „Jantar”.

Bibliografia
1. Dokumentacja TTTM
2. Internet: www.tttm.eu

TORUŃSKI ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA HISTORYKÓW SZTUKI

Historia:

Pierwsze zebranie konstytuujące Oddział Pomorski odbyło się 8 lutego 1947 roku, w mieszkaniu prof. Jerzego Remera w Bydgoszczy, przy ul. Libelta 5/3. Oddział, z siedzibą w tymże mieszkaniu, początkowo liczył 23 członków, obejmował województwa: bydgoskie, gdańskie i olsztyńskie. W 1948 roku siedzibę przeniesiono z Bydgoszczy do Torunia, na ul. Chełmińską 14, w 1951 roku – do Muzeum Pomorskiego (ob. Muzeum Okręgowe). Czytaj dalej

LIGA OCHRONY PRZYRODY

LIGA  OCHRONY  PRZYRODY  jest organizacją pożytku publicznego. Działa w Toruniu od 1937 roku. Siedziba biura Zarządu Okręgowego Ligi Ochrony Przyrody mieści się w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu przy ul. Mickiewicza 9.


Historia

Liga Ochrony Przyrody jest najstarszą organizacją ekologiczną w Polsce. Z zamiarem utworzenia Ligi Ochrony Przyrody wystąpił w 1923 r.  prof. Władysław Szafer – pierwszy przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Czytaj dalej

TORUŃSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PRAW ZWIERZĄT

2TORUŃSKIE TOWARZYSTWO  OCHRONY  PRAW ZWIERZĄT działa w Toruniu od 2008 roku. Siedziba Stowarzyszenia mieści się przy ul. Mickiewicza  49

Działania

Głównym celem  Towarzystwa jest  ochrona zwierząt., wolno-żyjących i środowiskowych  oraz walka z patologią w różnych środowiskach. Towarzystwo ma duży wkład  w edukację dzieci i młodzieży.  Corocznie organizuje  Mikołajki dla zwierzaków  w różnych szkołach, a także imprezy o charakterze edukacyjnym, zabawy i kiermasze. Towarzystwo poprzez adopcję  i akcje sterylizacyjne wpływa na znaczne zmniejszenie liczby zwierząt bezdomnych.

Towarzystwo prowadzi kontrolę merytoryczną nad  Schroniskiem Toruńskim,  współpracuje z wychowankami z  Domu Dziecka, z Młodzieżowym Klubem Przyjaciół Zwierząt „Anakonda” działającym w   Domu Harcerza . Zarząd Towarzxystwa ma stały kontakt z Wydziałem Ochrony środowiska i Zieleni, współpracuje  z Policją i Strażą Miejską, gdy zachodzi potrzeba interwencji,  ma stałe kontakty z innymi organizacjami pro-ekologicznymi i pro-zwierzęcymi w całej Polsce. Członkowie TTOPZ  działają społecznie i na zasadzie wolontariatu.

Działalnością TTOPZ kieruje prezes Ewa Włodkowska, pełniąca także funkcje inspektora. Za swoją wieloletnią działalność na rzecz zwierząt  w 2007 roku została wyróżniona  Kryształowym Serduszkiem  Dziennika Toruńskiego  „Nowości”. W 2008 roku Caritas Diecezji Toruńskiej. nadała Jej tytuł  „Człowieka z pasją”.

Działalność Towarzystwa wspierają inspektorzy:  Beata Kirstein, oraz Ilona Nowosad, która od lat walczy z bezdomnością psów. W Chełmnie sprawnie działa inspektor Maria Wartała.

W 20011 roku TTOPZ zdobyło środki finansowe dla zapewnieniem mieszkań dla 72 kotów środowiskowych  (zbudowanie 18 budek dla 4 kotów każda), oraz udzieliło pomocy merytorycznej Fundacji  „Troska i  Miłość” w Skępem.

Bibliografia:

 1. Ludzie, którzy odnieśli sukces, „Nowości” 29.01.2007
 2. J. Wojciechowska-Narloch , Pomoc wpisana w życie, „Nowości” 9.02 2007
 3. Dwór pełen znakomitości, „Extra ViP” 17.02 2007
 4. J. Wojciechowska-Narloch, Kawałki lodu w miskach i sercach, „Nowości” 6.01 2009
 5. J. Wojciechowska-Narloch, Domki są do wzięcia  od zaraz „Nowości” 4.06.2011

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” – ogólnopolska organizacja przygotowująca katolików świeckich do służby Kościołowi i narodowi. Jest kontynuacją stowarzyszenia PAX, które zmieniło nazwę i zostało oficjalnie uznane przez władze kościelne jako stowarzyszenie katolickie dekretem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 kwietnia 1997. Stanowi ono integralną cześć wspólnoty Kościoła jako organizacja ludzi świeckich, mająca na celu w swoich działaniach umacnianie i krzewienie formacji katolicko-społecznej w Polsce. Czytaj dalej

„Tłok” Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych

Stowarzyszenie Kujawsko- Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK zostało zarejestrowane  7 kwietnia 2005 roku.

Jesteśmy organizacją wspierającą, służącą rozwojowi i budowie sektora organizacji pozarządowych oraz współpracy międzysektorowej, której celem jest wzmocnienie kapitałów społecznego, kulturowego i ekonomicznego w społecznościach lokalnych dla dobra mieszkanek i mieszkańców regionu. Czytaj dalej