Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

Społeczeństwo

STOWARZYSZENIE POLAKÓW POSZKODOWANYCH PRZEZ III RZESZĘ

nowe1STOWARZYSZENIE POLAKÓW POSZKODOWANYCH PRZEZ III RZESZĘ działa w Toruniu jak organizacja społeczna od 1989 roku w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym 2.
Historia
Pierwsze zebranie organizacyjne odbyło się 20 grudnia 1989 roku w Toruniu. Stowarzyszenie obejmowało swym zasięgiem teren ówczesnego województwa toruńskiego. Pierwszą siedzibą Zarządu Wojewódzkiego był pokój przy ul. Kopernika 12. Zainteresowanie działalnością Stowarzyszenia wśród mieszkańców województwa było bardzo duże.
Liczba osób represjonowanych, ubiegających się o odszkodowania wynosiła około 20 tysięcy, w tym dzieci ponad 7000. Najliczniejszą grupę stanowili robotnicy deportowani pociągami towarowymi do niewolniczej pracy w rolnictwie i fabrykach niemieckich, podobnie było na terenie Polski. Niewolnicy polscy oznakowani byli literą ”P”. Towarzyszyła temu dyskryminacja, poniżanie godności ludzkiej, nieustanny stres, głód i ciężka praca.
Stowarzyszenie w pierwszych latach działalności zajmowało się gromadzeniem i weryfikacją dokumentów dotyczących eksploatacji fizycznej, ekonomicznej i moralnej członków. Posłużyły one później do uzyskania rekompensaty z tytułu prześladowań hitlerowskich. weryfikacja. Zorganizowano wiele spotkań z poszkodowanymi, organizacjami społecznymi, organami administracji państwowej i mediami.
Zachowanie pamięci o represjach
Na apel Zarządu Terenowego Stowarzyszenia powołany został Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru. Zebrane środki pozwoliły na wykonanie sztandaru oraz odlanie w grudziądzkiej „Warmie” Tablicy Pamiątkowej. Ceremoniał nadania sztandaru oraz poświęcenie Tablicy umieszczonej w nawie głównej kościoła garnizonowego p.w. Św. Katarzyny w Toruniu odbył się dnia 21 września 1996 roku. Podobna Tablica Pamięci o represjach hitlerowskich zamontowana została w kościele p.w. Św. Krzyża w Grudziądzu w 2006 roku.
Taki sam charakter, mający na celu upowszechnianie wiedzy o czasach zniewolenia i zbrodniach wojennych, ma publikacja Mieczysława Tężyckiego pt. „ Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę w Toruniu, Kronika wydarzeń 1988- 2004”. Książka ukazała się w Wydawnictwie Adama Marszałka w 2004 roku. Drugie wydanie w 2011 roku.
W 2007 roku Stowarzyszenie wspólnie z Muzeum Okręgowym w Toruniu zaprezentowało wystawę Fundacji „Polsko-Niemiecko Pojednanie”. Wystawa „Zachować pamięć” była również eksponowana w Muzeum ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.
W 2009 roku Stowarzyszenie uhonorowane zostało za swoją aktywną działalność przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis.
Z widocznych na zewnątrz symboli działania Stowarzyszenia jest także nazwa ronda w Toruniu. Znajduje się ono na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Szosy Bydgoskiej. W 2013 roku otrzymało ono nazwę: „Poszkodowanych Polaków przez Rzeszę niemiecką”.
Prezesi Zarządu Stowarzyszenia:
Teodor Szałek 1989-1993
Brunon Daniszewski 1993-1995
Mieczysław Tężycki 1995-2013
Anna Kretschmann od 2014.
Bibliografia
1. M. Tężycki, Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę w Toruniu. Kronika wydarzeń 1988-2004, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2004

2. M. Tężycki, Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę. Oddział Terenowy w Toruniu 1989-2010, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011

Fotogaleria

fot. M. Litwin

TORUŃSKIE TOWARZYSTWO TRADYCJI MORSKICH

1TORUŃSKIE TOWARZYSTWO TRADYCJI MORSKICH działa w Toruniu od 1995 roku.

Toruńskie Towarzystwo Tradycji Morskich jest stowarzyszeniem społeczno-kulturalnym, zrzesza żeglarzy, zajmuje się historią i kulturą żeglarską oraz związkami Torunia z morzem i żeglarstwem. Powołane zostało do życia 10 października 1995 roku w 75 rocznicę Zaślubin z Morzem przez grupę żeglarzy zafascynowanych udziałem Torunia w tworzeniu Polski Morskiej i znaczeniem tych wydarzeń dla rozwoju miasta. (Port Morski i własna flota, Hanza, rzemiosło, handel, sztuka, architektura, szkolnictwo morskie, wielokulturowość).

Osobowość prawną stowarzyszenie uzyskało poprzez wpis do Rejestru Sądu Wojewódzkiego w roku 1995 i zarejestrowane w KRS pod nr 0000054666. Adres – TTTM; email:poczta@tttm.eu, email:bojrep@tlen.pl

Celem statutowym TTTM jest upowszechnianie wiedzy o żeglarstwie i jego kulturze, o tradycjach morskich ze szczególnym uwzględnieniem tradycji Torunia i Pomorza, wychowanie morskie młodzieży, oraz wpływ tych tradycji na niezwykły rozwój miasta. Cele te realizowane są nieodpłatnie przez wolontariuszy, np. instruktorzy prowadzący kursy żeglarskie nie otrzymują za to wynagrodzenia. TTTM nigdy nie zatrudniał żadnej osoby.

Działania

Wśród wielu działań za ważne uznajemy uruchomienie w 1995 roku regat Toruń- Bydgoszcz. Na czele Komitetu Organizacyjnego stało dwóch współprzewodniczących: Ryszard Ciężki z Bydgoskiego Okręgu Związku Żeglarskiego i Benedykt Bohdan Grabowski z TTTM. W regatach uczestniczyło ponad 100 Jachtów. W tymże roku po raz pierwszy w historii, Krajowy Sejmik Polskich Żeglarzy wybrał przedstawicieli województwa toruńskiego do władz statutowych PZŻ, z woj. toruńskiego są to: Benedykt Bohdan Grabowski i Tadeusz Raczkowski z TTTM.

Przy współpracy z Radiem” Gra” emitowany był cykliczny program Spotkania z żeglarstwem. Natomiast w Telewizji Spółdzielczej Toruń, TTTM prezentował autorski program pt. Z wiatrem w żaglach.

W szkołach prowadzimy spotkania popularyzujące tradycje morskie Torunia. Prezentujemy żeglarstwo jako skuteczną metodę kształcenia w człowieku społecznie pożądanych cech osobowości . Powstają Szkolne Koła Żeglarskie, a Liceum Akademickie jako pierwsze w kraju powołało Klub Przyjaciół Daru Pomorza (w roku 2014 mija 85 lat od zakupu Daru Pomorza ze składek społeczeństwa woj. pomorskiego, którego stolicą był Toruń).

W 90 rocznicę rozpoczęcia wojskowego szkolnictwa morskiego w Toruniu zorganizowaliśmy Ogólnopolski Konkurs Modeli Okrętów Marynarki Wojennej w Hotelu „ Bulwar” 7¬- w byłej siedzibie Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej.
Powodzeniem cieszą się organizowane co roku kursy na patent żeglarza, sternika i jachtowego sternika morskiego. Przynajmniej dwa razy w roku organizowane są rejsy na Jezioraku i Dużych Mazurach (w każdym uczestniczy ponad 100 osób). Oprócz tego na uwagę zasługuje organizacja obozów żeglarskich, rejsy morskie i śródlądowe, w tym rejs Wisłą od kilometra 0 do morza i rejs z Torunia do Szczecina i Kołobrzegu W 85 rocznicę zakupu Daru Pomorza zainicjowaliśmy Ogólnopolski Rejs z Torunia na „Dar Pomorza” – kontynuowany w kolejne rocznice podniesienia Polskiej Bandery na Darze.
Środki własne posłużyły do zakupu trzech jachtów kabinowych i na ” gruzach” sześciu przystani wybudowaliśmy jedyny do 2014 roku pomost żeglarski w mieście. W roku 2014 zarejestrowaliśmy w Sądzie działalność gospodarczą. Dochód będzie przeznaczany na realizację celów statutowych.

Współpracujemy z licznymi instytucjami i organizacjami: m.in. Akademią Morską, Akademią Marynarki Wojennej, Ligą Morską i Rzeczną, Harcerstwem, Narodowym Muzeum Morskim, Muzeum Marynarki Wojennej i Towarzystwem Przyjaciół Daru Pomorza. Jednak najważniejszą jest współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową Rubinkowo, w której realizujemy całą, bogatą działalność klubową. Jesteśmy też sekcją żeglarską Spółdzielczego Klubu „Jantar”.

Bibliografia
1. Dokumentacja TTTM
2. Internet: www.tttm.eu

ZESPÓL SZKÓŁ NR 2

ZESPÓL SZKÓŁ NR 2 działał w latach 1992-2011 na Rubinkowie przy ul. Ludwika Rydygiera 12a

W 1992 r. nastąpiły zmiany w organizacji oświaty. W budynku Szkoły Podstawowej nr 4 powstał Zespół Szkół nr 2. W roku szkolnym 1992/93 pierwsze zajęcia rozpoczęły: SP nr 4 oraz pierwsze trzy klasy IX Liceum Ogólnokształcącego. Dalsze zmiany nastąpiły w 1999 roku. Zespół Szkól nr 2 obejmował trzy szkoły; Szkołę Podstawową nr 4 ( klasy I – VI) , Gimnazjum nr 4 ( klasy I-III) oraz IX LO.
W funkcjonującej pod wspólnym szyldem „Dwójki”. zarówno licealiści jak i gimnazjaliści nie tylko zdobywali wiedzę, ale także uczestniczyli w akcjach charytatywnych, zajmowali się wolontariatem, współpracowali z toruńskim Hospicjum” Nadzieja”. Sprawnie działał samorząd uczniowski organizując wiele imprez kulturalno-rozrywkowych.
Z chwilą „wygaszenia” nauczania w Gimnazjum nr 4 (2011 r.) uległ także likwidacji w 2011 Zespół Szkół nr 2. W budynku pozostało tylko IX LO oraz nowo uruchomione Przedszkole.
Bibliografia
J. Sokal. 25 lat minęło jak jeden dzień !!!, „Nasze Rubinkowo” nr 1/2003

TMI

TMI Toruński Magazyn Informacyjny jest programem lokalnym TVK „Pe-trus”,  dawniej TVK Rubinkowo.
Program nadawany jest na podstawie udzielonej dn. 14 kwietnia 2005 przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji koncesji nr TK-0017/05 i odnowionej w roku 2015 na kolejny, dziesięcioletni okres nadawania programu (Koncesja Nr 609/2015-TK). TMI, jest półgo-dzinnym programem lokalnym, nadawanym na kanale Petrus Info (nr 19) od poniedziałku do piątku, w godz. 9:45, 14:45 i 20:00 (Wydanie Główne). Obecna forma Toruńskiego Magazynu Informacyjnego pozwala na przekaz pełnego ob-razu informacji. Formą magazynową, możemy poszczycić się jako nieliczni w Toruniu. Tylko u nas jest na to czas i miejsce, co z dumą podkreślamy.

Korzenie Toruńskiego Magazynu Informacyjnego sięgają około roku 1987-88. Nadawany był wówczas jako program lokalny S.M. Rubinkowo pod nazwą TVK Rubinkowo. Pierwszy skład tworzyli: Marek Fiałkowski (operator kame-ry), Halina Kowalska (prezenter, dziennikarz), Remigiusz Stasiak (operator ka-mery) i Karol Wielkanowski (montaż). W kolejnych latach 1988-92 producen-tami programu byli: Janusz Jackiewicz i Kazimierz Jędrzejewski.

Wraz z modernizacją sieci TVK na terenie S.M. Rubinkowo nadawanie progra-mu rozpoczęła Petrus Sp. z o.o. pod nazwą TVK Petrus. Od około roku 1992-93 programowi szefował śp. Cezary Lubas – dziennikarz Radia Gra, a później ów-czesnego Radia Toruń. W składzie znaleźli się jeszcze Marek Fiałkowski (ope-rator kamery), Maciej Wrzesiński (montaż, producent dźwięku Radio Toruń), Przemysław Kantecki (dziennikarz sportowy, Radio Toruń, Radio Gra) i Ma-riusz Luda (dziennikarz informacyjny, Radio Toruń). Za czasów tej ekipy poja-wiła się nazwa Toruński Magazyn Informacyjny,  10-15-minutowy program lo-kalny nadawany był wówczas od poniedziałku do piątku o 10.00 i 18.00.

Od października 2003 roku, po przedwczesnej śmierci swojego poprzednika śp. Cezarego Lubasa, funkcję redaktora naczelnego, producenta programu przejął Mariusz Luda (dziennikarz informacyjny Radia Toruń, Radia Gold FM, obecnie – Radia Eska i Radia WAWA). W obecnym (na 2013r) składzie pracuje również Przemysław Kantecki (dziennikarz sportowy), Łukasz Drygalski (dziennikarz informacyjny, Radio Gra) oraz Krzysztof Trenkel (operator kamery i montaż).

W trakcie lat nadawania przez program przewinęło się jeszcze kilka osób (od montażystów poprzez operatorów kamer i dziennikarzy).

Bibliografia
www.petrus/tmi

DZIEŃ POMORZA

sanacyjne pismo codzienne. Numer 1 ukazał się z datą  29. II. 1936 roku. Po upadłości Pomorskiej Spółdzielni Wydawniczej powołano nowe wydawnictwo – Spółdzielnię Wydawniczą „Gryf”, która opierała swoją działalność na wkładach 20 udziałowców. Postanowiono wydawać nowy tytuł prasowy „Nowy Dzień Pomorza”. Ostatecznie przyjęto nazwę „Dzień Pomorza”. Był to formalny zabieg, który miał przyczynić się do zachowania wpływów medialnych na Pomorzu. Po upadku Spółdzielni Wydawniczej „Gryf” w 1938 roku, utworzono  nowa Narodową Spółkę Wydawniczą do wydawania ”Gazety Pomorskiej”.
Bibliografia
1.    Bibliografia czasopism pomorskich, województwo bydgoskie, pod red. Henryka Baranowskiego TNT Toruń 1960
2.    W. Pepliński, Prasa Pomorska w Drugiej Rzeczypospolitej  1920-1939, Wydawnictwo Morskie Gdańsk 1987

GAZETA POMORSKA

dziennik sanacyjny wydawany w Toruniu przez Narodową Spółkę Wydawniczą. Redaktorem był Jan Drzewiecki. Numer 1 ukazał się 18. VI. 1938 roku. Rocznik drugi obejmuje rok 1939 do wybuchu wojny. „Gazeta Pomorska” zastąpiła „Dzień Pomorza” kontynuując jego partyjną linię programową. Miała mutację „Gazetę Gdańską”.
Bibliografia
1.    Bibliografia czasopism pomorskich, województwo bydgoskie, pod red. Henryka Baranowskiego TNT Toruń 1960
2.    W. Pepliński, Prasa Pomorska w Drugiej Rzeczypospolitej  1920-1939, Wydawnictwo Morskie Gdańsk 1987

PASIEKA POMORSKA

PASIEKA POMORSKA, miesięcznik poświęcony pszczelarstwu praktycznemu, organ Towarzystwa Pszczelarzy Pomorskich.
W latach 1927-1936 redaktorem naczelnym tego miesięcznika był L. Kozikowski. Jako miejsce wydania podaje się Grudziądz i Brodnicę. W 1937 roku redakcja zostaje przeniesiona do Torunia  do budynku Pomorskiej Izby Rolniczej przy ul. Klonowicza 19. Wydawca – Pomorski Związek Pszczelarzy, funkcję redaktora odpowiedzialnego powierzył Stanisławowi Szydłowskiemu. Czasopismo mając licznych abonentów ukazywało się regularnie do 1939 roku. Wznowione w 1945 roku, nadal pod redakcją S. Szydłowskiego, ukazywało się z podtytułem:  Ilustrowany miesięcznik poświęcony pszczelarstwu polskiemu w nakładzie 1350 egzemplarzy. Od 1948 roku pismo przejęła warszawska „Pasieka”.

Oprócz artykułów redaktora naczelnego, zamieszczano materiały praktyków pszczelarskich, spostrzeżenia z własnych stacji obserwacyjno-wagowych oraz kalendarz prac w pasiece. Znaczna część artykułów dotyczyła doradztwa specjalistycznego. Zamieszczano tam  też komunikaty z życia Pomorskiego Związku Pszczelarzy oraz reklamę związaną tematycznie z profilem pisma.
Bibliografia
1. Opracowanie własne na podstawie przeglądu wszystkich numerów tytułu.
2. Bibliografia czasopism pomorskich, województwo bydgoskie, pod red. Henryka Baranowskiego TNT Toruń 1960
3. Encyklopedia Pszczelarska, PWRiL Warszawa 1989

GEOFON

Autor Jerzy Marchewka
GEOFON, dwutygodnik wydawany nielegalnie w latach 1984-1989 przez Komisję Zakładową  „Solidarność” w Geofizyce.
Pierwszy numer z datą 4 grudnia ukazał się w święto Barbórki w 1984 roku w nakładzie 500 egzemplarzy. Głównymi autorami i redaktorami byli; Jerzy Lassota i Piotr Borek. „Geofon” drukowany był na powielaczu białkowym, początkowo ręcznym, a później elektrycznym. Tę „wędrującą” drukarnię obsługiwał głównie  Jerzy Kowalski. Tytuł wymyślił Władysław Krypel nawiązując do geofonu – urządzenia stosowanego w „Geofizyce” do badania zapisu drgań gruntu. Czytaj dalej

GAZETA NIEDZIELNA

Autor Jerzy Marchewka
GAZETA NIEDZIELNA,  pismo o charakterze informacyjnym, wydawane i redagowane w Toruniu w 1925 roku.
Z reklamy w gazecie wynika, że była ona jako „ jedyne  prawdziwe bezpartyjne pismo na Pomorzu”.  Trzeba jednak przyjąć, że stanowiła organ  Chrześcijańskiego Stronnictwa  Pracy, gdyż założycielem i wydawcą był poseł na Sejm Jan Siciński. Czytaj dalej

GAZETA LUDOWA

Autor Jerzy Marchewka
GAZETA LUDOWA, powstała z ofiar i składek kilku setek włościan z Pomorza jako niezależne   pismo ludowe wydawane w Toruniu w latach 1933-1936.
W słowie wstępnym od Redakcji napisano: „ Idziemy z silną i głęboką wiarą w słuszność naszych dążeń – idziemy z wiarą, że jesteśmy dla wsi polskiej potrzebni i, że służyć dobrej   sprawie będziemy należycie”
Pierwszy numer ukazał się 12.03 1933 jako tygodnik. Natomiast od nr 30/1933 wychodził  trzy razy w tygodniu (wtorek, czwartek i na niedzielę). Czytaj dalej