Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

CHRAPKOWSKI BOGDAN

new 1CHRAPKOWSKI BOGDAN (ur. 1933), emerytowany Wojewódzki Konserwator Przyrody Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu, leśnik, biolog.

Urodził się 24 I 1933 roku w Bydgoszczy, syn Zygmunta, urzędnika PKP i matki Anny z domu Majewskiej.

W okresie okupacji hitlerowskiej, mając zaledwie siedem lat, podzielił los rodziny wysiedlonej do Generalnej Guberni do wsi Zapady ( powiat skierniewicki). Po wyzwoleniu powrócił do Bydgoszczy. W 1948 roku zdał egzamin do Gimnazjum Leśnego w Margoninie (obecnie województwo wielkopolskie) i od roku 1948 rozpoczął roczną praktykę w nadleśnictwie Purda Leśna należącym do Olsztyńskiej Dyrekcji Lasów Państwowych. Następnie kontynuował naukę w Gimnazjum Leśnym w Rogozińcu (obecnie województwo lubuskie) przemianowane na Technikum Leśne.

Technikum ukończył w 1953 roku i z nakazem pracy skierowany został do Nadleśnictwa Jeziorno (Olsztyńska Dyrekcja Lasów Państwowych). Tam objął stanowisko leśniczego w leśnictwie Jerzwałd. W latach 1953-1955 odbywał służbę wojskową w 2 Warszawskiej Brygadzie Saperów. Po ukończeniu służby wojskowej pracował w leśnictwie Nojdek (Olsztyńska D.L.P). Na własny wniosek na początku 1956 roku został przeniesiony do Technikum Leśnego w Margoninie, gdzie pracował jako wychowawca internatu do czasu likwidacji tej placówki w 1957 roku. Następnie został przeniesiony do Technikum Leśnego w Warcinie, gdzie również pracował jako wychowawca internatu.

W 1959 powrócił do Bydgoszczy, gdzie objął stanowisko kierownika Referatu Leśnictwa w Powiatowej Radzie Narodowej. Według kompetencji zajmował się: lasami niepaństwowymi, zadrzewieniami, łowiectwem oraz ochroną przyrody.

W latach1966-1972 studiował na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK w Toruniu, gdzie napisał pracę magisterską u prof. Zbigniewa Prusinkiewicza dotyczącą składu chemicznego i cech biometrycznych igieł w drzewostanie sosnowym w Nadleśnictwie Różanna i uzyskał tytuł magistra biologii.

Jako popularyzator tematyki ekologicznej odznaczony został w 1972 roku Srebrnym krzyżem Zasługi. W 1973 roku awansował na stanowisko inspektora ds. zadrzewień w Oddziale Leśnictwa Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy.

W związku z utworzeniem województwa toruńskiego od 1975 roku pełnił funkcję Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Urzędzie Wojewódzkim w Toruniu W 1977 roku ukończył Studium Podyplomowe na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Krakowie. W 1998 roku przeszedł na emeryturę.

Parki Krajobrazowe i Pomniki Przyrody
Dzięki dobrej współpracy Bogdana Chrapkowskiego z samorządami gmin, Wojewódzkim Biurem Planowania Przestrzennego, Lasami Państwowymi, służbami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz z wieloma organizacjami społecznymi, w latach 1975- 1998 powstały cztery Parki Krajobrazowe. Są to: Brodnicki Park Krajobrazowy (1985), Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy (1990), Welski Park Krajobrazowy (1996), Chełmiński Park Krajobrazowy (1998).

Działalność Bogdana Chrapkowskiego doprowadziła do uznania dalszych 9 rezerwatów przyrody oraz powiększenia powierzchni 5 już istniejących rezerwatów. Ważnym wydarzeniem dla ochrony przyrody było wyznaczenie w 1992 roku 8 obszarów krajobrazu chronionego w województwie toruńskim. Do 1998 roku zarejestrowano także 466 pomników przyrody. Ponadto uznano rozległe obszary użytków ekologicznych oraz 3 zespoły przyrodniczo- krajobrazowe.

W 1993 roku z inicjatywy B. Chrapkowskiego województwo toruńskie przystąpiło do Porozumienia „Zielone płuca Polski”. W programie ekorozwoju uczestniczyło 14 gmin. Zespół, w którym działał Chrapkowski został nagrodzony przez Kapitułę Nagrody „Zielonego Liścia”.

Bogdan Chrapkowski opublikował wiele artykułów w prasie, biuletynach, informatorach i wydawnictwach książkowych takich jak: Przyroda województwa toruńskiego (1992), Rezerwaty przyrody województwa toruńskiego (1996), Przyroda Ziemi Chełmińskiej i obszarów przyległych (2000).

Dzięki inicjatywie B. Chrapkowskiego powstała seria wydawnicza Parki, pałace, dwory województwa toruńskiego, składająca się z 12 publikacji. Wydano m.in. Zespól dworsko-parkowy, Łążyn, gmina Obrowo (1994),Zespól dworsko-parkowy Mileszewy, gmina Jabłonowo Pomorskie (1998).

Zespół twórców i autorów tej serii został nagrodzony w 1996 toku przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Za zasługi w dziedzinie ochrony przyrody Bogdan Chrapkowski został odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi (1978) , Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1989) oraz nagrodzony przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2010 roku za całokształt działalności dotyczącej ochrony środowiska naturalnego. W 2014 B. Chrapkowski został odznaczony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Bibliografia
1. A. Urbański, Ludzie natury – Bogdan Chrapkowski „Eko przyjaciel” nr 1 z 2011
2. L. Wasielewski, Bogdan Chrapkowski odznaczony przez Prezydenta RP, „Eko przyjaciel” 14 (5) 2014

Fotogaleria