Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

FENGER JAN

FENGER JAN (Johann) (ok. 1685– 1747), kupiec toruński, członek Trzeciego Or­dynku.

Urodził się w Łobżenicy w woj. kaliskim (na pograniczu pruskim) jako syn burmistrza Jana (Johanna) i Katarzyny, córki Piotra Jandickena, tamtejszego ławnika.

Do Torunia przybył przed 1706 i zapewne praktyko­wał tu w jednej z większych firm kupiec­kich, może należącej do rodziny Zernecke. Musiał cieszyć się znacznym autorytetem wśród współmieszkańców – był często proszony na świadka przy chrztach. Prawo miejskie otrzymał w Toruniu 22 III 1720, ja­ko kupiec.

Małżeństwo zawarte 30 V 1724 z Anną Elżbietą z domu Nogge  1692– 1761; córka zamożnego kupca zbożowego i rajcy Jana (Johanna) Nogge (zmarł 1719), wdowa po kupcu Janie Zerneckem ułatwi­ło mu prowadzenie interesów. Przejął po teściu kamienicę przy ul. Żeglarskiej i pra­cowników jego firmy kupieckiej. Łącznie zatrudniał wówczas dziewięć osób. Specjalizował się głównie w handlu zbożowym.

24 V 1730 został wybrany w skład Trze­ciego Ordynku, a 19 III 1738 został ławni­kiem przedmiejskim. W 1740–42 przewodniczył obradom Trzeciego Ordynku. O jego za­możności świadczy fakt, że w 1742 wzniósł na rogu ul. Mostowej i Ciasnej siedmio­osiowy, późnobarokowy, bogato zdobio­ny pałac, zaprojektowany przypuszczalnie przez toruńskiego architekta i rajcę Giovannie­go B. Cocchiego (budynek przebudowano w XIX w.).

Z Anną Elżbietą  miał pię­cioro dzieci: Katarzynę Reginę (8 IV 1725– 27 IX 1792; od 21 X 1744 żona toruńskiego kup­ca Christiana Andrzeja Ruttiga), Jana Gottfrieda (1726–29), Jakuba , Jana Nataniela (1732–34) i Annę Konstancję (1732–51).

 Jan Fenger zmarł 29 I 1747.

Bibliografia

  1. Dygdała, Toruński Słownik Biograficzny, t. 6, ToMiTo, UMK w Toruniu 2010