Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

FROMMHOLZ ZOFIA KATARZYNA

FROMMHOLZ ZOFIA KATARZYNA, imię zakonne Serafina (1907-1994), siostra ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety, przełożona prowincji toruń-skiej (dawnej prowincji pomorskiej).

Urodziła się 22 III w Inowrocławiu w rodzinie Apolinarego i Joanny z domu Felchner, zamieszkałych w Inowrocławiu przy ul. Lipowej 24. Do zgromadzenia wstąpiła 2 paźdcziernika 1929 w Poznaniu. Zanim rozpoczęła nowicjat ukończyła kolejno: Szkołę Wydziałową, Seminarium Nauczycielskie oraz Katolicką Szkołę Społeczną. Nowicjat rozpoczęła 16 lipca 1934 w Poznaniu, gdzie 17 lipca 1935 złożyła pierwsze śluby czasowe, następnie 5 października 1940 śluby wieczyste.

10 marca 1948 przybyła do Torunia, gdzie powierzono jej funkcję socjuszki przy nowicjacie w powołanej do istnienia prowincji pomorskiej zgromadzenia z siedzibą w Toruniu. W tym czasie siedziba nowicjatu mieściła się w dawnej pastorówce przy ul. Podgórnej. Po przeniesieniu nowicjatu w 1949 do Grudziądza udała się do tego miasta. W latach 1955-57 była kierowniczką domu dziecka w Grudziądzu.

Przełożona prowincji pomorskiej
15 czerwca 1957 powróciła ponownie do Torunia i została powołana na funkcję wikarii prowincjalnej, którą pełniła do 20 września 1963. W latach 1963-76 przełożona i mistrzyni junioratu w Grudziądzu. Na kapitule prowincjalnej, która odbyła się 23 sierpnia 1976 została wybrana na urząd przełożonej prowincji po-morskiej z siedzibą w Toruniu. Była pierwszą przełożoną prowincji pochodzącą z wyboru, a nie, jak wcześniej, z mianowania. Jako radne prowincji zostały wy-brane: siostry: Gemma Bagińska, Caritas Wielewicka, Małgorzata Wrycza i Lu-dwika Małkiewicz. Stan prowincji na dzień 31 sierpnia 1976 przedstawiał się następująco: 44 domy zakonne, 338 sióstr. Na czas sprawowania przez nią urzędu przypadło wprowadzenie szeregu zmian w statutach prowincji wynikających z nowych Konstytucji i Dyrektorium zgromadzenia, które związane były z reformą Kościoła po II Soborze Watykańskim.

Funkcja przełożonej wymagała zgody i koordynacji szeregu nowych inicjatyw. Wyzwaniem dla sióstr z całej prowincji były nowe formy pracy duszpasterskiej. Siostry zostały zobowiązane m.in. do kończenia kursów katechetycznych oraz brały czynny udział w rekolekcjach oazowych, włączając się w prace dynamicz-nie rozwijającego się Ruchu Światło-Życie. W 1978 4 siostry z domu toruńskie-go . zajmowały się katechizacją, a 3 z nich studiowały na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

W 1978 przeprowadzono gruntowny remont w domu prowincjalnym, między innymi podłączono cały dom do centralnego ogrzewania. 5 czerwca 1979 odbył się wyjazd sióstr na Jasną Górę, gdzie siostra Fromholz uczestniczyła we mszy św. odprawianej przez Ojca Św. Jana Pawła II podczas jego pielgrzymki do Polski.

Dom gościnny dla pielgrzymów
7 czerwca 1979 dom i całą prowincję wizytowała wikaria generalna zgromadze-nia siostra Immaculata Kaczmarek. 5 sierpnia 1979 siostry gościły w domu prowincjalnym grupę 17 dziewcząt, które przybyły do Torunia, aby wyruszyć w Pieszej Pomorskiej Pielgrzymce na Jasną Górę. Przełożona prowincji uczestniczyła we mszy św. na rozpoczęcie pielgrzymki w kościele NMP, której przewodniczył ks. biskup Bernard Czapliński. Z prowincji wzięły udział w pielgrzymce 2 siostry. Od tego czasu w związku z pielgrzymką co roku zawsze ktoś gościł w domu sióstr elżbietanek, nie wyłączając biskupów chełmińskich. Piesze pielgrzymki były w ówczesnym czasie wydarzeniami bezprecedensowymi, odbijały się szerokim echem w całej Polsce. W 1980 do Torunia zjechało już ok. 4,5 tys. pielgrzymów. Hasłem tor. pielgrzymki były słowa: Niesiemy pomoc Ojcu Świętemu. 22 IX 1978

Siostra Fromholz wzięła udział w konferencji plenarnej w Rzymie; 16 paździer-nika 1978 siostry wystosowały depeszę gratulacyjną do Rzymu z okazji wyboru na Stolicę Piotrową ks. kardynała Karola Wojtyłę, podziękowania od papieża nadeszły w listopadzie. 2 grudnia 1978 dom prowincjalny nawiedził ks. biskup Julian Wojtkowski z Olsztyna; 5-6 I 1980 . siostra Fromholz uczestniczyła w sympozjum z okazji 750 rocznicy śmierci św. Elżbiety we Wrocławiu; 10-13 grudnia brała udział w kapitule generalnej w Rzymie; 11-12 października 1981 w Toruniu przebywała Matka Generalna Ignacja Hischer; 21 lipca 1982 w czasie uroczystości nawiedzenia parafii toruńskiej przez kopię cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, siostry uczestniczyły w czuwaniu w bazylice św. Janów.

Od początku lat 80. dom prowincjalny włączył się w dystrybucję pomocy żyw-nościowej, która napływała z Europy zachodniej . Urząd pełniła do 22 sierpnia 1982. Na stanowisku tym zastąpiła ją siostra Gemma Bagińska. Następnie pozostała w Toruniu pełniąc do 1988 funkcję radnej prowincji.

W Wielki Czwartek 1994 upadła w pokoju i na skutek złamania szyjki kości udowej, a następnie problemów z krążeniem zmarła 13 IV 1994. Została po-chowana na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu.
Bibliografia

W. Rozynkowski, Toruński Słownik Biograficzny t. V, ToMiTo, UMK, Toruń 2007