Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

KOCIURSKI Roman Czesław

KOCIURSKI  Roman Czesław  (1888–1967) mgr, pedagog, dyrektor Szkoły Handlowej, nauczyciel Technikum i Zasadniczej Szkoły Handlowej w Toruniu


Radny miejski i działacz społeczny

Urodził się 27 sierpnia 1888 r. we wsi Mazew w pow. łęczyckim, w rodzinie ziemiańskiej Władysława i Ludwiki z Zuchowiczów. Wychowany w tradycjach walk powstańczych 1863 r., jako uczeń Włocławskiej Szkoły Handlowej brał udział w strajku szkolnym 1905 r., a po ukończeniu szkoły w 1907 r. wydał razem z innymi jej absolwentami odezwę do młodszych kolegów, aby strzegli zdobyczy strajku i bojkotowali szkołę carską i studiowali tylko poza granicami zaboru i państwa rosyjskiego.

W 1930 r. w Odrodzonej Polsce – w 25 rocznicę strajku szkolnego – odznaczony został medalem “Za Walkę o Szkołę Polską”. Studiował na uniwersytecie we Fryburgu w Szwajcarii, uzyskując w 1910 r. dyplom licencjata – odpowiednik magisterium – nauk matematycznych. Mimo kuszących możliwości pracy za granicą, wrócił do kraju, by na zawsze związać się z młodzieżą i polską szkołą.

Pracę pedagogiczną rozpoczął w 1911 r. w szkole realnej w Łęczycy, następnie nauczał w gimnazjum w Skolimowie, w szkole wydziałowej w Nieświeżu i od 1919 r. kierował gimnazjum koedukacyjnym Komitetu Szkoły Średniej w Radziejowie w byłym powiecie nieszawskim.

W 1921 r. zamieszkał Roman Kociurski w Toruniu, gdzie początkowo był właścicielem farbiarni przy ul. Mickiewicza 108 i od razu włączył się czynnie w nurt życia społecznego miasta, będąc od 13 listopada 1921 r., przez kilka kadencji – do wybuchu drugiej wojny światowej, członkiem Rady Miejskiej, w której m. in. pełnił obowiązki sekretarza, członka Komisji Administracyjnej, Karnej, Komisji dla Zwalczania Drożyzny, Komisji do Planu Zabudowy Miasta, Komisji dla Zakładów Siły, Światła i Wody oraz Komisji Propagandowo-Turystycznej.

Ponadto był przewodniczącym Rady Nadzorczej Komunalnej Kasy Oszczędności, prezesem Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości, członkiem Komisji Rewizyjnej Korporacji Kupców Chrześcijańskich w Toruniu, członkiem Bractwa Strzeleckiego w Toruniu oraz biegłym sądowym dla spraw księgowości kupieckiej i Sędzią Handlowym w Wydziale Handlowym Sądu Okręgowego w Toruniu.


Założyciel Koedukacyjnej Szkoły Handlowej

W 1924 r., na wniosek Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu, zajął się mgr Roman Kociurski organizacją 2–letniej Koedukacyjnej Szkoły Handlowej w Toruniu; uroczysta inauguracja pierwszego roku szkolnego w tej szkole w obecności Dyrekcji Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu, przedstawicieli Władz Wojewódzkich i Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, odbyła się 3 września tego roku w auli Szkoły Wydziałowej na placu Św. Katarzyny. W gmachu tym, w 2 salach odstąpionych gościnnie przez Szkołę Wydziałową rozpoczęła zajęcia nowa Szkoła Handlowa, pod dyrekcją Kociurskiego.

Szkoła ta została w późniejszych latach przekształcona najpierw na 4-letnią Koedukacyjną Szkołę Handlową Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu i mieściła się przy ul. Szpitalnej 6, a następnie w – Czteroklasowe Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gdyni, mieszczące się w Toruniu przy ul. Sienkiewicza 38; jej dyrektorem do wybuchu drugiej wojny światowej pozostawał mgr Kociurski. Jednocześnie był dyrektorem dokształcającej Szkoły Handlowej dla młodzieży praktykującej już w zawodzie oraz koreferentem Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu, dla prowadzonych przez nią szkół w Bydgoszczy, Gdyni, Tczewie i Wejherowie.

Po wybuchu drugiej wojny światowej brał udział w tajnym nauczaniu w szkołach handlowych w Warszawie. Po wyzwoleniu wrócił na Pomorze, początkowo był radcą Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni, od 1950 r. dyrektorem Liceum Handlowego w Chełmnie, a następnie pracował kolejno jako nauczyciel w Liceum Administracyjno-Handlowym w Kowalewie, w Szkole Pracy Społecznej w Toruniu, zaś od 1956 r. kolejno – w Szkole Handlowej w Toruniu, podtrzymującej tradycje Szkoły Handlowej założonej przez niego przed czterdziestu laty oraz w Technikum Ekonomicznym.

Poza wspomnianym już wyżej odznaczeniem mgr Roman Kociurski posiadał Srebrny Krzyż Zasługi oraz medal za długoletnią pracę pedagogiczną. Był członkiem Stronnictwa Demokratycznego.

Mgr Roman Czesław Kociurski zmarł 6 kwietnia 1967 r. i pochowany został na cmentarzu staromiejskim św. Jerzego w Toruniu.

W małżeństwie z Zofią Lucyną miał 3 córki: Halinę,  Krystynę i Elżbietę. W Toruniu Kociurscy mieszkali przy ul. Adama Mickiewicza 108 (112).


Bibliografia
K. Przybyszewski, Toruński Słownik Biograficzny , t. 3 ToMiTo UMK Toruń 2002


FOTOGALERIA