Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

KOPECKI Kazimierz

KOPECKI Kazimierz (1904–1984), inż., dyrektor Elektrowni i Tramwajów Miejskich w Toruniu, prof. dr, Rektor Politechniki Gdańskiej


Najlepszy specjalista taryfowy w Polsce

Urodził się 28 kwietnia 1904 r. w Morawsku w powiecie jarosławskim, w rodzinie ziemiańskiej właściciela majątku Morawsko Władysława i Idy Henryki z Turnałów. W gimnazjum klasycznym OO. Jezuitów w Chyrowie, do którego uczęszczali także jego trzej starsi bracia, uczył się od 1919 r. i w 1922 r., uzyskał świadectwo dojrzałości z wynikiem celującym.

W 1920 r. jako ochotnik Wojska Polskiego służył w 5 pułku artylerii ciężkiej. Studiował następnie elektrotechnikę na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym Politechniki Lwowskiej, uzyskując 23 marca 1928 r. dyplom inżyniera-elektryka za projekt elektryfikacji miasta Jarosławia. Podczas studiów ukończył także kursy prawa, ekonomii i księgowości oraz odbył 7-miesięczną praktykę w elektrowniach: poznańskiej, tarnowskiej, oddziale Dębieńsko Królewskiej Huty (obecnie Chorzów) i “Laury” w Katowicach.

Jeszcze przed ukończeniem studiów pracował na uczelni jako asystent prof. Kazimierza Idaszewskiego w katedrze pomiarów elektrycznych od 1 marca 1927 do 1 czerwca 1928 r. Następnie przeniósł się do Torunia, gdzie dyrektor Pomorskiej Elektrowni Krajowej SA “Gródek” inż. Alfons Hoffmann, wybitny specjalista w zakresie elektrowni wodnych i twórca systemu elektroenergetycznego na Pomorzu, powierzył mu początkowo stanowisko referenta działu technicznego, potem działu sprzedaży energii elektrycznej, wreszcie, w miarę rozwoju Spółki – kierownika wydziału sprzedaży energii w centrali toruńskiej oraz w poszczególnych oddziałach: Puck, Gdynia, Grudziądz-powiat, Łasin, Radzyń.

Wydziałowi temu podlegała wówczas równocześnie propaganda zastosowań elektryczności, taryfikacja, umowy z miastami i z wielkimi odbiorcami i dostawcami energii, nadzór licznikowy i całokształt stosunków z odbiorcami. Ponadto prowadził sprawy związane z nadzorem państwowym oraz sprawy otrzymywania i zmian uprawnień rządowych. Brał też udział w pracach ogólnopolskich dotyczących sprzedaży energii, taryf i propagandy.

Uczestniczył w kilkunastu zjazdach, na których przedstawił około 30 prac; niektóre z nich opublikował. Był stałym członkiem Komitetu Taryfowo-Propagandowego Związku Elektrowni Polskich. Kwestię sprzedaży energii studiował także podczas miesięcznego pobytu w krajach skandynawskich. Jako jeden z delegatów polskich uczestniczył w posiedzeniach Komitetu Studiów i Propagandy Międzynarodowego Związku Elektrowni w Belgii i Francji.


Wieloletni rektor Politechniki Gdańskiej
Kiedy 8 kwietnia 1938 r. Zarząd Miejski w Toruniu ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Elektrowni i Tramwajów Miejskich w Toruniu, inż. Kopecki zgłosił swój udział.

Odpowiadając inż. Kopeckiemu Prezydent Torunia Leon Raszeja w piśmie z 6 września 1938 r. pisał, że Zarząd Miejski przyjął jego ofertę na stanowisko dyrektora Elektrowni i Tramwajów Miejskich z dniem 1 grudnia 1938 r.. Jednocześnie Prezydent Raszeja powierzył inż. Kopeckiemu obowiązki zastępcy dyrektora Gazowni Miejskiej, w czasie nie pełnienia obowiązków służbowych przez jej dyrektora.

Inż Kopecki działał społecznie w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Elektryków Polskich – był prezesem Oddziału SEP w Toruniu, w Komitecie Propagandowo-Taryfowym Związku Elektrowni Polskich w Warszawie, Związku Przedsiębiorstw Komunikacyjnych w Polsce, był członkiem Rady Nadzorczej “Polskie Elektrownie”. oraz wygłaszał odczyty na zebraniach tych organizacji.

W okresie II wojny światowej inż. Kopecki znalazł zatrudnienie w elektrowni krakowskiej. W 1945 r. został skierowany do Gdańska, gdzie brał udział w organizowaniu Politechniki, a następnie był jej profesorem, dziekanem, a w końcu wieloletnim rektorem i doktorem honoris causa. W 1970 r. Uniwersytet w Manchester nadał mu godność Honorary Fellow (odpowiednik doktoratu honoris causa), przyznaną wówczas po raz pierwszy uczonemu spoza krajów zachodnich. W 1974 r. przeszedł na emeryturę, lecz nadal zachował wielką aktywność i żywotność.

Po wojnie piastował wiele odpowiedzialnych funkcji i stanowisk naukowych, będąc m. in.: przewodniczącym Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN, przewodniczącym Państwowej Rady Naukowo-Technicznej do spraw Energetyki przy Ministrze Górnictwa i Energetyki, przewodniczącym Państwowej Rady do spraw Gospodarki Paliwowo-Energetycznej, przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Gazownictwa, prezesem SEP w Gdańsku i Członkiem Honorowym tej organizacji, sekretarzem Wydziału IV Nauk Technicznych Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz wielu innych rad naukowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych w kraju i za granicą. Przez dwie kadencje był posłem na Sejm PRL.

Prof. Kazimierz Kopecki był twórcą energetyki kompleksowej, obejmującej wszystkie ważniejsze zagadnienia energetyczne. Jego dorobek naukowy liczy ponad 450 pozycji bibliograficznych, w tym wiele o wybitnym znaczeniu dla rozwoju energetyki. Za całokształt pracy naukowo-badawczej i społecznej został odznaczony m. in. Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Za wybitne osiągnięcia naukowe uhonorowany został w 1973 r. Medalem im. Mikołaja Kopernika.

Prof. dr inż . Kazimierz Kopecki zmarł 11 marca 1984 r. w Gdańsku i pochowany został na cmentarzu w Gdańsku-Oliwie.

W małżeństwie zawartym z Jadwigą Zofią Kucharską,  miał 2 córki: Krystynę Idę, urodzoną 30 maja 1929 r. w Toruniu i Marię Ewę, urodzoną 8 września 1933 r. w Toruniu. W Toruniu Kopeccy mieszkali przy ul. Św. Józefa 48.


Bibliografia
K. Przybyszewski, Toruński Słownik Biograficzny, t. 4 ToMiTo UMK Toruń 2004


FOTOGALERIA