Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

LIGA OCHRONY PRZYRODY

LIGA  OCHRONY  PRZYRODY  jest organizacją pożytku publicznego. Działa w Toruniu od 1937 roku. Siedziba biura Zarządu Okręgowego Ligi Ochrony Przyrody mieści się w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu przy ul. Mickiewicza 9.


Historia

Liga Ochrony Przyrody jest najstarszą organizacją ekologiczną w Polsce. Z zamiarem utworzenia Ligi Ochrony Przyrody wystąpił w 1923 r.  prof. Władysław Szafer – pierwszy przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

Pierwszy Zjazd Ligi Ochrony Przyrody odbył się 9 stycznia 1928 r. Na  Zjeździe powołano Zarząd Ligi Ochrony Przyrody, którego prezesem został prof. dr Józef Morozewicz. Do grona działaczy Ligi w tym okresie należeli wybitni naukowcy , w tym Władysław Szafer, Walery Goethel, Bolesław Hryniewiecki , Aleksander Janowski, Jan Gwalbert Pawlikowski i Mieczysław Limanowski. W okresie międzywojennym Liga Ochrony Przyrody osiągnęła wielkie sukcesy w zakresie ochrony przyrody. II wojna światowa i okres okupacji spowodowały przerwanie jej działalności.

Po zakończeniu wojny z inicjatywy prof. Władysława Szafera i prof. Edwarda Potęgi odbyło się wznowienie działalności LOP  w 1945 r. Siedziba Zarządu Głównego mieściła się w Łodzi. W 1953 r. Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody został przeniesiony do Warszawy,
W 1968 r. nadano Lidze Ochrony Przyrody status Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności .
Liga Ochrony Przyrody jest członkiem – założycielem Światowej Unii Ochrony Przyrody ( JUCN) . Za swoją działalność Liga została odznaczona Krzyżem Polonia Restituta.

Od 1957 r. Zarząd Główny wydaje miesięcznik „Przyroda Polska” ( obecnie z wkładką „Biuletyn Eko-edukacyjny”). Godłem Ligi Ochrony Przyrody jest żubr z nazwą organizacji. Dzień 9 stycznia jest obchodzony jako Dzień Ligi Ochrony Przyrody.


Historia LOP w Toruniu

Działania związane z utworzeniem Ligi Ochrony Przyrody w Toruniu zostały podjęte w 1935 r. z inicjatywy władz lokalnych  i Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Utworzono wówczas Zarząd Oddziału Pomorskiego Ligi Ochrony Przyrody pod kierownictwem Prezydenta Torunia Antoniego Bolta.

Pierwsze walne zebranie Zarządu Oddziału odbyło się 25 lutego 1937 r. w sali mieszczańskiej  Ratusza Staromiejskiego w Toruniu. Na zebraniu wybrano Zarząd Oddziału w składzie: Antoni Bolt, Kazimierz Kulwieć, Marian Ludowicz, Zygmunt Mocarski i Stanisław Robaszewski.

Pierwsza siedziba biura Zarządu Oddziału mieściła się przy ul. Rybaki Nr 27/29. Plan działania Zarządu Oddziału obejmował: organizację kół, inwentaryzację zabytków i pomników przyrody, działalność interwencyjną  w celu ochrony reliktów przyrodniczych, druk i  upowszechnienie pocztówek prezentujących rośliny i zwierzęta  chronione, organizację wystaw, wycieczek i prelekcji.

W działalności Ligi Ochrony Przyrody brali aktywny udział nauczyciele i leśnicy. Działalność Ligi Ochrony Przyrody przerwała II wojna światowa. Po jej zakończeniu pierwsze zebranie organizacyjne Ligi Ochrony Przyrody w Toruniu odbyło się 7 marca 1954 r. w siedzibie Zarządu przy Placu Rapackiego 2.

Do nowo wybranego Zarządu Okręgu Bydgoskiego z siedzibą w Toruniu weszły  m.in. następujące osoby:  prof. dr  Józef Mikulski, prof. dr Jan Walas , prof. dr Melityna Gomadska, inż. Kazimierz Sulisławski, mgr Leszek Lenczewski. Grono działaczy najbardziej aktywnych tworzyli naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, nauczyciele oraz  działacze przedwojenni.

W latach 1974-75 na terenie Okręgu aktywną działalność prowadziło 26 oddziałów miejskich i powiatowych. Zarząd Okręgu  utrzymywał współpracę z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika , Dyrekcją Lasów Państwowych w Toruniu, Polskim Związkiem Łowieckim , Polskim Związkiem Wędkarskim i Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym.

W 1975 r. po reformie administracyjnej kraju z Zarządu Okręgu Bydgoskiego LOP w Toruniu zostały wyodrębnione Zarządy Okręgowe w Bydgoszczy i Włocławku.

Nowy Zarząd Okręgowy w Toruniu  powołano w następującym składzie: inż. Stanisław Czapiewski – prezes, doc. dr Jadwiga Wilkoń- Michalska – v-ce prezes  , mgr inż. Janusz Rauchut – v-ce prezes, dr Henryk Andrzejewski – sekretarz, Edward Malinowski – skarbnik.
Do prezydium Zarządu weszli: prof. dr Józef  Mikulski, prof. dr Ryszard Bohr, mgr Adam Paliwoda, mec. Lucjan Szmidt, inż. Leopold. Szymkowicz oraz inni.

Działalność Zarządu Okręgu była dotowana przez Zarząd Główny. W 1990 r. Zarząd Główny wstrzymał dotacje finansowe, co spowodowało poważne utrudnienie i ograniczenie działalności organizacyjnej

W 1998 r. w ramach Zarządu Okręgowego funkcjonowało 69 kół Ligi Ochrony Przyrody liczących 3162 członków oraz 43 członków zbiorowych.

W okresie funkcjonowania Zarządu Okręgowego Ligi Ochrony Przyrody w Toruniu obowiązki prezesów pełnili:
*  Stanisław Czapiewski    (1975-1981)
*  Lucjan Szmidt  (1981-1985)
*  Janusz Rauchut (1988-2006)
*  Jan Brzeziński od 2008

Z okazji obchodów 80-lecia Ligi Ochronny Przyrody zasłużeni działacze w 2008 r. na terenie parku W Dolinie Marzeń posadzili 8 dębów pamiątkowych.


Działania

Celem działalności Ligi Ochrony Przyrody jest propagowanie idei ochrony przyrody oraz kształtowanie właściwego stosunku człowieka do przyrody. W ramach działalności statutowej realizowano program edukacji przyrodniczej , szeroką organizację konkursów, interwencje w zakresie ochrony elementów przyrody  żywej i nieożywionej oraz udział w pracach społecznych dotyczących zalesień i zadrzewień.

Organizowano „Dni Ochrony Przyrody” i  „Dni Lasu i Zadrzewień”. Ponadto prowadzono działania edukacyjne i propagandowe obejmujące rozprowadzanie plakatów, broszur, ulotek ,  równocześnie  prowadzono prelekcje na tematy przyrodnicze.

W ramach działalności wydawniczej zostały wydane niżej wyszczególnione pozycje:
w 1985 r. wydano pracę zbiorową pt. „ Nasza przyroda – województwa bydgoskie, toruńskie, włocławskie, ”w 2000 r. wydano książkę „ Zakładanie zadrzewień”. Autorem książki jest Oleg Budzyński. W latach 1995-2009 wydano 28 numerów czasopisma „Informator przyrodniczy Ligi Ochrony Przyrody”. Ostatnią publikacją jest opracowanie zbiorowe „Zarys działalności Ligi Ochrony Przyrody na Pomorzu i Kujawach”.

Na szczególną uwagę zasługują organizowane konkursy przyrodnicze, w których uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i średnich. Należy podkreślić, że szeroko zakrojona działalność Zarządu Okręgu była wspierana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wydział Ochrony Środowiska i Zieleni Urzędu Miej-skiego i  Polski Związek Łowiecki.


Bibliografia:

1. Encyklopedia Leśna  PWN W-wa  1980.
2. Zarys działalności Ligi  Ochrony Przyrody na  Pomorzu i Kujawach, ZO LOP Toruń 2011.


FOTOGALERIA