Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

POMNIKI PRZYRODY NA TERENIE TORUNIA

POMNIKI PRZYRODY NA TERENIE TORUNIA
Na podstawie ustawy o ochronie przyrody przyjęto, że pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej , naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na terenie miasta znajdują się 53 pomniki przyrody, w tym 52 przyrody żywej i 1 pomnik przyrody nieożywionej- głaz narzutowy. Wśród pomników przyrody żywej występują 42 pojedyncze drzewa i 10 skupisk( grup), w skład których wchodzą 44 drzewa. W składzie gatunkowym pomników przyrody występują gatunki rodzime oraz obce ( aklimatyzowane). Najliczniejszą grupę drzew pomnikowych stanowią dęby szypułkowe.

Wśród drzew uznanych za pomniki przyrody znajdują się okazy, które prócz walorów przyrodniczych reprezentują wartości historyczne i kulturowe. Do tych szczególnych drzew m.in. należą: skupisko 6 dębów szypułkowych „Dęby 755 -lecia Torunia”, położone przy skrzyżowaniu ul. Chopina z Aleją 500-lecia, dąb szypułkowy przy ul. Letniej nosi nazwę ” Dąb Jadwigi Żelechowskiej ” wybitnej działaczki Ligi Ochrony Przyrody w Toruniu, dąb szypułkowy o nazwie „Dąb Stanisława Duszyńskiego” , który znajduje się na terenie Fundacji Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych przy ul. Bydgoskiej, lipa drobnolistna o nazwie „Lipa Rabina Kaliszera „znajduje się na terenie kirkutu przy ul. Pułaskiego, dąb szypułkowy o nazwie ” Dąb Garnizonowy” na cmentarzu komunalnym nr 1 przy ul. Grudziądzkiej 22-30 oraz dąb szypułkowy o nazwie ” Dąb Św. Fraciszka ” rosnący na terenie Schroniska dla „Bezdomnych Zwierząt” przy ul. Przybyszewskiego.

W 1952 r. leśniczy Leśnictwa Bielawy Franciszek Brzezicki dokonał pomiaru i opracował dokumentację z projektem uznania 2 okazałych dębów rosnących przy ul. Winnica 67 za pomniki przyrody. Dokumentacja została przyjęta przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Toruń ( wówczas z siedzibą w Olku) i przekazana Kazimierzowi Sulisławskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody. Orzeczeniem Nr 154/55 z dnia 8 lipca 1955 r. Prezydium WRN w Bydgoszczy uznało 2 dęby o obwodach w pierśnicy 600 i 440 cm za pomniki przyrody. Starszy z wymienionych dębów został w 1981 r. skreślony z rejestru pomników przyrody jako drzewo obumarłe. Drugi dąb znajduje się w dobrym stanie i jako najstarszy pomnik przyrody miasta Torunia jest przedmiotem zainteresowania miłośników przyrody. Aktualny obwód dębu w pierśnicy wynosi 575 cm. Dla uczczenia 60 rocznicy objęcia ochroną tego dębu Oddział Miejski PTTK wydał drugie wydanie folderu pt. ” Pomniki przyrody Miasta Torunia”.

Ranga najdawniej uznanego pomnika przyrody jest tym szczególna, że następne pomniki przyrody – dęby przy ul. Głowackiego i Grudziądzkiej zostały uznane dopiero w 1970 r.

Bibliografia
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 88 z późn. zm.),
2. Przyroda Ziemi Chełmińskiej i Obszarów Przyległych, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Polski Klub Ekologiczny, Okręg Pomorsko-Kujawski, Toruń 2000,
3. Biuletyn Informacyjny Nr 18, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Przysieku 2002
4. Pomniki Przyrody Miasta Torunia, Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu 2005
5. Pomniki Przyrody Miasta Torunia, Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu 2012.

Galeria

Dąb przy ul. Przybyszewskiego

Dąb na Skwerze Lucjana Broniewicza

Dąb przy ul. Podgórnej na terenie kościoła p.w. Matki Bożej Zwycięskiej

fot. J. Marchewka