Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

„Sinapis” Fundacja na Rzecz Osób Słabych

 Fundacja SINAPIS została powołana w celach prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym, chorym i innym w trudnej sytuacji życiowej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
– wsparcie rzeczowe, finansowe i organizacyjne osób niepełnosprawnych, chorych i innych w trudnej sytuacji życiowej;
– współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, a także osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji; oraz przedstawicielami różnych krajów i społeczności w zakresie przeciwdziałania marginalizacji społecznej;
– gromadzenie środków pieniężnych i zasobów materialnych na rzecz osób i instytucji realizujących cele Fundacji oraz niesienie pomocy finansowej i rzeczowej takim instytucjom i osobom; wspieranie i aktywizowanie wszelkich inicjatyw służących ochronie zdrowia, pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
– współorganizowanie i prowadzenie konkursów, wystaw, aukcji, przeglądów, obozów oraz turnusów rehabilitacyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych i w trudnej sytuacji życiowej;
– organizację, pośrednictwo i udział w szkoleniach, warsztatach i kursach dla osób skupionych wokół idei Fundacji dla podnoszenia kwalifikacji i doskonalszego realizowania celów statutowych Fundacji;
– skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celami;
– inicjowanie, organizowanie i prowadzenie programów służących reintegracji społecznej osób wykluczonych społecznie, a zwłaszcza niepełnosprawnych;
– poszukiwanie, inicjowanie i wdrażanie nowatorskich i innowacyjnych metod wspierania osób niepełnosprawnych, chorych i pozostających na marginesie życia społecznego; – podejmowanie działań informacyjnych, edukacyjnych i wspieranie programów wydawniczych zgodnych z celami statutowymi Fundacji.

Hasło wymaga opracowania.

 

Adres siedziby:

ul. Długa 15/2

87-100 Toruń

 

Kontakt:

tel. 0566394852,

tel. kom. 0508254637;

e-mail: sinapis@op.pl

adres strony: www: sinapis.republika.pl