Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

RAKOWICZ STANISŁAW

rakowiczRAKOWICZ STANISŁAW ( ur. 1935), doktor nauk ekonomicznych, menedżer, wojewoda toruński, konsul honorowy Peru.

Urodził się 20 IX 1935 w Kotuszowie, w wielodzietnej rodzinie chłopskiej, rodzeństwo; bracia: Józef, Marian i Włodzimierz oraz siostra Marianna. Syn Wincentego i matki Zofii z domu Dachowskiej.

Nazwisko rodowe Rak, zmienione zostało w 1961 roku na Rakowicz. W 1952 zdał maturę w Liceum Pedagogicznym w Bydgoszczy. Sprawny działacz młodzieżowy, pełnił tam funkcję przewodniczącego Związku Młodzieży Polskiej. W latach 1952-1957 studiował historię na Wydziale Humanistycznym UMK. W tamtym czasie wstąpił do PZPR.

Pracę magisterską o idei walki za naszą i waszą wolność w publicystyce Wielkiej Emigracji napisał pod kierunkiem prof. W. Łukaszewicza i obronił ją w 1956 roku. Pierwszą pracę po studiach podjął w Zarządzie Wojewódzkim Nauczycielstwa Polskiego w Toruniu. Natomiast w 1958 roku objął samodzielną, pierwszą posadę. Była to funkcja I sekretarza Miejsko-Powiatowego Komitetu Związku Młodzieży Socjalistycznej w Toruniu, którą pełnił do 1962 roku.

Przez pierwsze kilka lat po powstaniu ZMS-u w Toruniu istniały sprzyjające warunki dla rozwoju wielu inicjatyw ruchu młodzieżowego, które zostały znakomicie wykorzystane. Tak powstała w 1958 roku pierwsza w województwie bydgoskim Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, której współzałożycielem jest Rakowicz. Wymienić należy także działalność oświatową (powołanie Uniwersytetu Robotniczego ZMS) oraz upowszechnianie kultury poprzez świetnie prowadzony Klub ZMS „Iskra”.

Profesjonalne zarządzanie w przemyśle

Od 1962 roku Rakowicz rozpoczął pracę w przemyśle na stanowisku szefa działu zatrudnienia i płac w największym wówczas zakładzie województwa bydgoskiego – ZACHEM-ie. Jednocześnie rozpoczął zaoczne studia ekonomiczne w Warszawie. Po czterech latach awansował na zastępcę dyrektora ds. ekonomicznych w bydgoskim „Stomilu”. Po dwóch i pół latach pracy w „Stomilu” został desygnowany na stanowisko dyrektora naczelnego dużego zakładu – „Bydgoskiej Fabryki Kabli” zatrudniającej około 1300 osób. Był wówczas najmłodszym dyrektorem (33 lata) w grupie 200 kluczowych zakładów przemysłowych w Polsce. Efekty menedżerskie w kierowaniu i zarządzaniu upoważniały Rakowicza do formułowania wniosków, które pojawiały się w licznych Jego artykułach prasowych i referatach oraz wystąpieniach w różnych gremiach także za granicą. Stal się widoczny i doceniany. W 1973 roku powierzono Rakowiczowi zarządzanie całą gałęzią przemysłu w Polsce – „Kombinatem Łożysk Tocznych” w Kielcach. O skali działalności świadczy zatrudnienie (18 tysięcy pracowników) oraz produkcja w trzech dużych Fabrykach Łożysk Tocznych w Kraśniku, Poznaniu i Kielcach.

Powrót do Torunia rozpoczął się w 1975 roku, kiedy miasto stało się stolicą województwa toruńskiego. Rakowicz od 2 listopada tego roku rozpoczął zarządzanie „Elaną”. „Elana” wtedy ze względu na zatrudnienie (prawie 8000 osób, przy czym większość stanowiły kobiety), wielkość nakładów inwestycyjnych, wielkość produkcji i wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania była zakładem wiodącym w województwie toruńskim. Była również zakładem w znacznym stopniu wpływającym na rozwój Torunia.

W latach 1981-1982 pracował w Izbie Gospodarczej firm polonijnych. Swoje doświadczenia menedżerskie wykorzystał także w stworzeniu i zarządzaniu firmą polonijną „Markit” w Toruniu z zakładami w Jabłonowie, Rypinie, Wieńcu i Lipnie o zatrudnieniu prawie 2000 osób.

Wojewoda toruński
W 1988 roku jako pierwszy w Polsce prywatny przedsiębiorca został wybrany na stanowisko Wojewody Toruńskiego. Od samego początku wojewoda Rakowicz dążył do zachowania autonomii urzędu od ingerencji aparatu partyjnego. Przykładem może być pierwszy w Polsce przypadek wyboru prezydenta nie będącego członkiem PZPR w konkursie ogłoszonym przez Miejską Radę Narodową w Toruniu.

Wojewoda Rakowicz wprowadził priorytety dla rozwoju gospodarczego województwa (przemysł, rolnictwo, usługi turystyczne).Wprowadził nowe, korzystne rozwiązania dla gospodarki województwa toruńskiego takie jak: powołanie Biura Inwestycji Zagranicznych, prezentacja po raz pierwszy województwa toruńskiego na targach POLAGRA w Poznaniu w 1989 roku, utworzenie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości. Powstała także Izba Gospodarcza i Oddział Celny jako ważny czynnik sprzyjający rozwojowi eksportu i importu. Współpraca urzędu wojewódzkiego z UMK i TNOiK-iem zaowocowała w 1989 roku stworzeniem toruńskiej szkoły menedżerów. Również w tym czasie zmienił się program nauczania na studiach ekonomicznych uwzględniający potrzeby gospodarki rynkowej.

Energiczne działania Wojewody doprowadziły w 1990 roku do dyslokacji wojska Armii Czerwonej. Toruń zyskał wielohektarowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe dla osiedla „JAR”. Konsekwentnie prowadzone działania Wojewody wpłynęły pozytywnie na wizerunek Torunia w kraju i zagranicą.

Po złożeniu urzędu w 1990 roku założył w Toruniu własną (pierwszą w województwie) firmę dilerstwa zachodnich marek samochodów „Autosar” (VW i „Audi”).

Działalność organizacjach pozarządowych

W latach 1961-1973) był radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy. Stanisław Rakowicz jest organizatorem Oddziału TNOiK i jego honorowym prezesem. W latach 1982-1983 pełnił funkcję Zastępcy Sekretarza Generalnego Polsko-Polonijnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie.

W latach 1990 – 1997 działał jako prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu, a w latach1993-1997 był prezesem Zarządu Głównego TNOiK w Warszawie. W latach 2001- 2005 wiceprzewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Od 1998 roku jest pierwszym w województwie kujawsko-pomorskim konsulem honorowym- Peru. Ma liczne wyróżnienia i ordery: Krzyż Kawalerski, Krzyż Oficerski i Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

W małżeństwie zawartym w 1957 roku z Ludomirą z domu Czerwińską zmarłą w 2014 r. ma córkę Wiesławę ur. 1959 w Toruniu z wykształcenia filolog angielski oraz magister zarządzania Uniwersytetu w Rotterdamie.

Bibliografia
1. S. Rakowicz, Początki ery menedżerów w Polsce, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010
2. “Who is Who” w Polsce, wyd. IV z uzupełnieniami 2005
3. M. Pomianowska, Prezydent w konkursie, „Rada Narodowa” z 19.08. 1989
4. Doradzą jak zarobić, Rozmowa z mgr St. Rakowiczem sekretarzem generalnym TNOiK, „Kurier Polski” nr 10/1982
5. C. Rudziński, Przedsiębiorstwa zagraniczne z bliska. Ziarna i plewy, „Trybuna Ludu” 12.02.1987.
6. S. Frankowski, R. Such, K. Przybyszewski, Poczet wojewodów, „Nowości” 1993

Fotogaleria: