Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „RUBINKOWO”

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „RUBINKOWO”

Jedna z największych spółdzielni mieszkaniowych w prawobrzeżnej części Torunia.

Historia

W dniu 1 grudnia 1977 roku Wojewódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu powołała Komitet Organizacyjny w składzie: Jerzy Kaszewski, Alfons Czarnecki, Włodzimierz Grzelak i Stefan Wesołowski zlecając mu zadanie załatwienia wszelkich formalności związanych z powołaniem nowej spółdzielni mieszkaniowej oraz przygotowaniem walnego zgromadzenia.

W dniu 21 grudnia 1977 roku odbyło się walne zgromadzenie, w którym uczestniczyło 39 członków założycieli. Powołali oni nową spół­dzielnię mieszkaniową „Rubinkowo” w Toruniu. Z grona osób uczestniczą­cych w walnym zgromadzeniu wybrano pierwsza Radę Nadzorczą Spółdzielni Miesz­kaniowej w składzie:

*  Włodzimierz Grzelak – Przewodniczący

*   Mieczysław Maniecki -Zastępca Przewodniczącego

 *  Stanisław  Kukier – Sekretarz

oraz członkowie:

Elżbieta Czaja, Urszula Jarmołowicz, Andrzej Jasiński, Edward Kawicki, Włodzimierz Kozierkiewicz, Stanisław Kijek, Zofia Dowgiałowicz -Nowicka, Stanisław Piotrowiak, Ryszard Szarpatowski, Maciej Wiśniewski, Jan Wojciechowski, Wanda Zielińska.

Rada  Nadzorcza  powołała Zarząd 21 grudnia 1977 roku w składzie:

Jerzy Kaszewski, Alfons Czarnecki, Maria Fronczyk.

Zarejestrowanie spółdzielni w Centralnym Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w War­szawie nastąpiło 23 grudnia 1977 roku. W tym samym dniu organ ten wydał zaświadczenie o celowości założenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Rubinkowo” w Toruniu. Powyższe stanowiło podstawę do dokonania wpisu do rejestru Sądu Rejonowego w Toruniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Rubinkowo”  pod numerem: sygnatura akt RSA-284.

W dniu 31 grudnia 1977 r. następuje przejęcie zasobów z Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu. Tak więc  faktyczną działalność gospodarczą rozpoczęła  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rubin­kowo” z dniem 2 stycznia 1978 roku. Jej zasoby to 37 budynków mieszkalnych oraz 3.528 członków.

Po 10-ciu latach działalności Spółdzielni w jej zasobach znajdowało się już 259 budynków mieszkalnych w tym 52 domy jednorodzinne na osiedlu  Jodłowa i 100 takich domów na osiedlu Bielawy. W domach tych znajdowało się 8167 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 398 570 m2. Lokale użytkowe i pawilony posiadały powierzchnię 22 270 m2. Po 1996 roku w zasoby spółdzielni przejęte zostają budynki zakładowe od policji, „Elany”, „Spomaszu” i Kombinatu Budowlanego.

Od 1978 roku funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnili:

* Włodzimierz Grzelak

* Edward Kawicki

* Mieczysław Żółkiewski

* Włodzimierz Echaust

* Irena Kulwicka

* Józef Stalkowski

* Władysław Łęc

* Roman Dolata

* Janusz Dagow

* Włodzimierz Nowak

* Olgierd Berens

* Zdzisław Zakrzewski

* Zbigniew Parzonko

* Ryszard Pomykajczyk

Roman Narloch – nadal

 Prezesi Zarządu:

* Jerzy Kaszewski

*  Stanisław Kukier

* Andrzej Jasiński

*  Zdzisław Zakrzewski nadal

Po 20-tu latach (rok 1998) w zasobach spółdzielni znajdowano się 126 budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni użyt­kowej 43.3615 m2 i 236 pawilonów handlowo-usługowych. Spółdzielnia liczyła 10 300 członków.

W roku  2008 Spółdzielnia obchodziła XXX-to lecie.  W jej zasobach znajdowało się 127 budynków mieszkalnych o ogólnej powierzchni użytkowej 449 299 m2 oraz 263 pawilony i lokale użytkowe o powierzchni 28 839 m2. Spółdzielnia liczy 10.014 członków zamieszkujących w zasobach oraz 123 członków oczekujących. Zmienione prawo spółdzielcze postanowiło, że mieszkaniec posiadający prawo spół­dzielcze do lokalu w zasobach spółdzielni nie musi być jej członkiem. Takie osoby również zamieszkują w Spółdzielni.

Działalność społeczno-kulturalna

Osiedle zaczęło rosnąć w 1975 r. a pierwsze formy działalności spo­łeczno – kulturalnej powstały na Rubinkowie  już w 1978 r. były to: modelarnia lotniczo-kosmiczna, zespół seniorów „Rubinkowiada” oraz klub szara­dzistów „Olimp”. Siedzibą tych grup były pomieszczenia w wieżowcu przy ul. Dziewulskiego 2.  Dalszy rozwój działalności społeczno-kulturalnej przejęły nowo powstałe dwa kluby osiedlowe „Rubin” i „Jantar”.

Trzy imprezy osiedlowe zorganizował Samorząd Mieszkańców wg scenariusza Jerzego Marchewki, które były wydarzeniem kulturalnym – „Święto Patrona Ulicy Rydygiera” w 1977, Ulicy Łyskowskiego w 1978  i  Mocarskiego w 1979.

Dział społeczno-kulturalny w latach 90-tych organizował Biegi Uliczne i Przełajowe (na terenie pobliskiego lasku). Dużym zainteresowaniem cieszyły się festyny osiedlowe na których często występowały gwiazdy. Publiczność rubinkowska oglądała na „żywo” Don Wasyla z jego cygańskimi gwiazdami, Krzysztofa Krawczyka z zespołem (i rodzi­ną), Gang Marcela, zespół „Roma” i wiele innych. Od kilku lat wspólnie z Gminą Miasta Toruń realizowany jest Programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Prowadzimy w ramach tego programu Warsztaty Psychoedukacyjne dla rodziców i wychowawców, Punkt Konsultacyjny dla zdrowiejących alkoholików i ich rodzin, Świetlicę Środowiskową.

Współpracujemy też z licznymi stowarzyszeniami i organizacjami, m.in. radiestezyjno-bioterapeutycznym „Natura”, ZBOWID -em, Stowarzyszeniem Weteranów Pracy, „Sztuka Życia”, Polskim Związkiem Wędkarskim.

Od 2005 r. organizowane są  dla naszych mieszkańców comiesięczne wyjazdy na spektakle do opery w Bydgoszczy. Dużym zainteresowaniem cieszą się także wprowa­dzone w 2006 r. jednodniowe rodzinne wycieczki nad morze. „Najmłodszą” grupą hobbystyczną działu społeczno-kulturalnego jest powstały w 2006 r. klub żeglarski. Młodzież z tego klubu dzięki wsparciu ze środków unijnych brała udział w warsztatach żeglarskich w Bobięcinie, a w 2007 r. popłynęła śladami średniowiecznej floty toruńskiej do Szczecina na zlot największych żaglowców świata.

W działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Rubinkowo” dział społeczno-kulturalny  spełnia ważne cele i zadania m.in.: integruje i aktywizuje mieszkańców, organizuje czas wolny, sprzyja rozwo­jowi amatorskiej twórczości artystycznej, przeciwdziała negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym (profilaktyka): zmniejsza się ilość miesz­kańców zagrożonych alkoholizmem, coraz mniej dokuczliwym jest zjawisko tzw. blokersów a seniorzy i dzieci mają konkretną ofertę na zagospoda­rowanie czasu wolnego.

Zainteresowanie naszymi propozycjami jest bardzo duże. W  klubach działają 22 grupy hobbystyczne i koła zainteresowań dla dzieci, młodzieży, dorosłych i senio­rów skupiające tygodniowo ok.. 800 uczestników.

Kadrę merytoryczną działu społeczno-kulturalnego tworzą:

* Halina Kowalska- kierownik działu (zatrudniona od 1980r.)

* Dorota Lewandowska – specjalista ds. społeczno – kulturalnych (zatrudniona od 1983 r.)

 * Ewa Dyjasek –inspektor ds. społeczno-kulturalnych (zatrudniona  od 1999r.)

Bibliografia