Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 działała samodzielnie na Rubinkowie w latach 1980-1999. Po reformie edukacji została włączona do Zespołu Szkół nr 8.

Historia

Po oddaniu do użytku pierwszych dwóch segmentów budynku nowej szkoły przy ul. Ignacego Łyskowskiego 21 rozpoczął się pierwszy rok szkolny 1980/81. Do nauki przystąpiło 1.686 uczniów. W następnym roku budowlani przekazali trzeci segment budynku, w którym znalazła się sala gimnastyczna i basen.

Uczniów stopniowo przybywało. Maksimum przypada na rok szkolny 1984/ 85 – 2.434. uczniów, po czym na skutek niżu demograficznego liczba uczniów znacznie zmalała.

Uroczystość nadania imienia szkole nastąpiła 1 czerwca 1982 roku. Wcześniej przeprowadzono plebiscyt, w wyniku którego patronką Ósemki została noblistka Maria Curie-Skłodowska. Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było także nadanie jej w 1984 r. sztandaru z wizerunkiem patronki.

Poziom wiedzy i osiągnięcia młodzieży w licznych olimpiadach przedmiotowych oraz wyniki pracy dydaktycznej sprawiły, że Szkoła Podstawowa nr 8 została przyjęta w 1990 roku do Klubu Przodujących Szkół.
Od roku 1990 szkoła wyróżnia najlepszych uczniów, laureatów konkursów i olimpiad własnym medalem wg projektu nauczycielki plastyki Bronisławy Fabryckiej-Pilachowskiej.

Ciekawa jest przyjęta symbolika szkoły. Jabłko jako owoc i jego kolorystyka wyraża rozwój i dojrzewanie uczniów. Owoc w zależności od etapu rozwoju zmienia kolor. Podobnie jest z uczniami. Klasom najmłodszym przypisano kolor zielony. Starsze dzieci oznaczone są kolorem żółtym, a kolor czerwony przypada najstarszym, obecnie uczniom gimnazjum.
W roku szkolnym 1992/ 93 wprowadzono po raz pierwszy nowy przedmiot „Elementy informatyki’ dla klas ósmych. Było to możliwe po utworzeniu jednej z pierwszych pracowni komputerowych w Toruniu. Obecnie działają dwie nowoczesne pracownie komputerowe oraz pracownia internetowa.

Od 1 marca 1999 roku Szkoła Podstawowa nr 8 uczestniczy w Europejskim Projekcie Edukacyjnym SOCRATES – COMENIUS. Od tego czasu odbyły się już trzy edycje i nawiązano współpracę międzynarodową ze szkołami we Włoszech, Anglii, Niemczech, Finlandii, Hiszpanii i Turcji.

Dyrektorzy

• Józef Wesołowski (1980-1983)
• Teresa Mausolf (1983-1985)
• Zygmunt Chlebowski (1985-1999)

W roku 1999 nastąpiły zmiany w organizacji oświaty i „Ósemka” z najmłodszymi klasami weszła w skład Zespołu Szkół nr 8.
Znani absolwenci: Małgorzata Kożuchowska- aktorka, dr Damian Pręgowski
Moja i Twoja szkoła

Od pierwszego roku szkolnego (1980/81) realizowane były zadania pedagogiczne zmierzające do stworzenia szkoły przyjaznej uczniom, dającej poczucie bezpieczeństwa i zadowolenia ze swojej szkoły. Stworzone zostały dobre warunki do nauki i pracy społecznej. Od samego początku w Szkole Podstawowej nr 8 działa oryginalny system wychowawczy – RepublikaDziecięca. Stwarza ona okazję do sprawdzenia się uczniów w działalności samorządowej, a także przygotowuje ich do pełnienia ról społecznych.

Poprzez koła przedmiotowe uczniowie rozwijają indywidualnie swoje talenty, uczestniczą w konkursach i olimpiadach, zdobywają nagrody i wyróżnienia. Hanna Uscka (1987), Sebastian Smyczyński (1992), Robert Szefler (1995), Maciej Obremski (1998), Bartek Katkowski (1999) – to laureaci konkursów matematycznych i stypendyści Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci .
Wiele nagród zdobyli miłośnicy chemii. Krystian Kozera był laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej dla szkół podstawowych. Przyrodnicy „Ósemki” uczestniczyli we wszystkich edycjach Olimpiady Zdrowia i Olimpiady Biologicznej, a Karolina Paluszyńska zdobyła Puchar Miasta Torunia w Olimpiadzie Zdrowia (2000). Ciekawie prowadzone są zajęcia z fizyki i ekologii, wydobywana jest „magia” języka polskiego; młodzi informatycy walczą o tytuł i statuetkę „Informatyk 8”, do zdobycia jest także tytuł i statuetka „Poliglota 8”.

W procesie dydaktycznym aktywnie uczestniczy także biblioteka szkolna (wypożyczalnia i czytelnia), pełni ona rolę ośrodka informacji dla uczniów i nauczycieli. W 2000 r. zakończono komputeryzację księgozbioru , a w 2005 r. powstało w czytelni Multimedialne Centrum Informacji. Natomiast talenty aktorskie promuje świetlicowy teatrzyk „Imagilandia” – laureat wielu nagród regionalnych i ogólnopolskich. Wiele nagród zdobył Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka”, oraz szkolna „Modelarnia”

Rzeczpospolita Dziecięca

Rzeczpospolita Dziecięca – to niezwykła ”instytucja szkolna” , która powstała wraz z uruchomieniem Szkoły Podstawowej nr 8 w 1980 roku. Ma więc już swoja historię. W Rzeczpospolitej Dziecięcej, podobnie jak w Rzeczpospolitej Polskiej, działa Sejm i Rząd. Jego kadencja trwa jednak tylko przez jeden rok szkolny. Zasady funkcjonowania oparte są na wzorze rzeczywistego parlamentu z pewnymi modyfikacjami, np. nie przewidziano funkcji dla marszałka sejmu. Tę rolę spełnia Prezydent.
Uproszczona została sprawa wybieralności posłów do Sejmu Szkolnego, gdyż posłowie – to członkowie samorządów klasowych. Natomiast wielka kampania wyborcza toczy się każdego roku w maju na Prezydenta. Startuje zwykle kilkoro kandydatów. Działają sztaby wyborcze, działa marketing ze wszystkimi dostępnymi środkami komunikacji. Jest to okazja do zabawy i pomysłowych prezentacji kandydatów.

Każdego roku we wrześniu swoją działalność inauguruje nowy rząd .Prezydent powołuje Premiera i wspólnie z nim wyznacza ministrów: sportu, nauki, ochrony przyrody, zdrowia i rozrywki.

Sejm ściśle współpracuje z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną i Komitetem Rodzicielskim. Sejm uprawniony jest do motywowania uczniów do uzyskiwania dobrych wyników nauczania, dba o utrzymywanie i wzbogacanie tradycji szkoły, zgłasza uczniów do nagród i wyróżnień.

Bibliografia

1. „Moja i twoja szkoła” Szkoła Podstawowa nr.8 w Toruniu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Toruniu. Toruń 2000

2.  A. Adamczyk- Olszewska, Rzeczpospolita Dziecięca w: „Moja i twoja szkoła” Szkoła Podstawowa nr.8 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Toruniu. Toruń 200

Galeria